Gratis studiegids

STAP Studievoorwaarden

1. De voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nationale Handelsacademie BV (hierna: NHA) en de student in het geval de student zich inschrijft in het kader van de Subsidieregeling STAP-budget, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door NHA zijn verricht.

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget op https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/.

2. De overeenkomst

a. De overeenkomst tussen de student en NHA komt tot stand op het moment dat NHA van het UWV het bericht ontvangt dat de subsidieaanvraag van de student is toegewezen/goedgekeurd. Indien de STAP-subsidie niet aan de student wordt toegekend, komt er géén overeenkomst tot stand en gelden er geen verplichtingen voor de student.

b. Met het inschrijven verklaart de student zich akkoord met deze studievoorwaarden en met de algemene voorwaarden consumenten NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Deze zijn te raadplegen en te downloaden via de website www.nrto.nl. Bij eventuele onderlinge tegenspraak met de algemene voorwaarden consumenten NRTO, prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde algemene voorwaarden.

3. Jouw eigendom

Het per post ontvangen lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus/opleiding eigendom van de student. De student is hiervoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten blijven bij NHA berusten. Gebruik van het lesmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede overdracht aan derden, is niet toegestaan. Uit het lesmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NHA.

4. Examengarantie

Een student die niet slaagt voor een eerste examen, wordt gratis verder opgeleid voor het volgende theorie-examen. De student kan de huiswerkopgaven opnieuw ter correctie indienen en de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor, met uitzondering van het examengeld, komen voor rekening van NHA. Deze examengarantie geldt niet voor tussentijds opgezegde cursussen/opleidingen.

5. Niet geslaagd? Lesgeld terug

Voorwaarde is dat de student al het huiswerk maandelijks heeft ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar aan één theorie-examen twee keer zonder te slagen heeft deelgenomen. In dat geval krijgt de student het betaalde lesgeld (voor zover dit door student zelf betaald is en dit het subsidiabele STAP-bedrag overstijgt), dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, retour betaald. De student dient hiertoe wel de hele cursus of opleiding afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum.

6. Drie jaar huiswerkbegeleiding

De student mag drie jaar lang gebruik maken van de huiswerkbegeleiding, zonder extra lesgeld hiervoor te hoeven betalen, tenzij anders aangegeven. Dit geldt niet voor tussentijds opgezegde cursussen/opleidingen. Voor de opleiding SNRO HBO Psychosociaal Counselor geldt een periode van zes jaar.

De periode waarin de student bij NHA gebruik mag maken van de huiswerkbegeleiding staat los van de (afrondings)verplichtingen van de student jegens UWV in het kader van de Subsidieregeling STAP-budget. Er wordt een actieve studiehouding van de student verwacht, de student dient de opleiding te doorlopen in de aangegeven studieduur.

7. De opleiding annuleren/herroepingsrecht

a. De student kan de opleiding annuleren tot de dag vóór de startdatum (startdatum zoals deze vastligt bij UWV). Annulering dient bij NHA gemeld te worden per e-mail ([email protected]). Student is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de annulering aan UWV.

b. De student heeft gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst het (wettelijk) recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Let op: hoewel student dit recht gedurende veertien dagen heeft jegens NHA, is de student zelf tevens gebonden aan de regels die de STAP Subsidieregeling stelt. Dit betekent dat wanneer student zich ná de startdatum van de opleiding op het herroepingsrecht beroept, dit gevolgen kan hebben voor de verstrekte subsidie. Als de opleiding niet wordt gevolgd kan geen positief bewijs van deelname verstrekt worden. Een eventuele terugbetaling na herroeping zal nooit meer bedragen dan het door student zelf betaalde lesgeld.

c. Indien de student de opleiding annuleert dan wel gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan wordt eventueel al verzonden studiemateriaal door de student geretourneerd aan NHA. Hiervoor verstrekt NHA een retourformulier aan de student, dat met het lesmateriaal meegezonden dient te worden.

d. De actie ‘15 dagen gratis op proef’ is uitdrukkelijk niet van toepassing op inschrijvingen in het kader van het STAP-budget.

8. Tussentijds opzeggen

Indien het lesgeld volledig subsidiabel is in het kader van het STAP-budget is tussentijdse opzegging niet mogelijk, aangezien dit niet verenigbaar zou zijn met de Subsidieregeling STAP-budget. Indien het lesgeld niet volledig subsidiabel is, gelden de reguliere voorwaarden van NHA met betrekking tot tussentijdse opzegging, zoals hieronder weergegeven. Een eventuele terugbetaling zal nooit meer bedragen dan het door student zelf betaalde lesgeld.

Bij NHA schrijft de student zich in voor het complete programma van de cursus/opleiding.

Na afloop van de wettelijke bedenktijd is opzegging mogelijk, doch blijft de student verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Indien nog niet al het lesmateriaal is verzonden, dan betaalt de student slechts de ontvangen lessen alsmede een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Op verzoek van de student onderbouwt NHA de hoogte van deze vergoeding.  

Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden. Indien op een elektronische wijze is ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de datum van verzending van de e-mail. De tussentijdse opzegging is pas definitief als de student van NHA een bevestiging heeft ontvangen.

Voor de opleiding SNRO HBO Psychosociaal counselor geldt: Bij tussentijdse opzegging is de student geen lesgeld verschuldigd over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar. Een studiejaar is telkens een periode van twaalf maanden, te beginnen vanaf de startdatum van de opleiding. Indien de student de opleiding tussentijds opzegt, heeft hij vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. NHA adviseert daarom bij tussentijdse opzegging het eind van het lopende studiejaar als ingangsdatum voor de opzegging te nemen. Dit biedt de student de mogelijkheid om gedurende het lopende studiejaar nog aan het onderwijs en de examens deel te nemen. Indien de student de overeenkomst toch wil opzeggen tijdens een studiejaar, dan geldt dat 40% van de overeengekomen prijs van dat studiejaar verschuldigd is (als opstartkosten), plus de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand (ongeacht of de student aan het onderwijs heeft deelgenomen). De totale kosten zijn nimmer hoger dan het overeengekomen lesgeld.

9. Bij overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt een eventuele resterende betalingsverplichting.

10. De portokosten voor het verzenden van het studiemateriaal naar de student zijn voor rekening van NHA. De student kan huiswerk online inzenden.

11. Indien en voor zover er sprake is van niet subsidiabele kosten, dienen deze voldaan te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur/facturen.

De student is in verzuim vanaf het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. De vordering wordt in dat geval verhoogd met administratiekosten. NHA stuurt een betalingsherinnering aan de student, alvorens NHA de vordering overdraagt aan een incassobureau. De vordering wordt conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten met 15% verhoogd met een minimum van € 40,- indien een incassobureau de vordering moet innen. Indien de student in verzuim is, is NHA gerechtigd de lesverzending, docentbegeleiding en het gebruik van Plaza te stoppen terwijl de betalingsverplichtingen normaal doorgaan, ook voor de maandtermijnen die later verschuldigd zijn. Na betaling van de lesgeldschuld worden de lessen weer beschikbaar gesteld en heeft de student opnieuw recht op hulp van docenten. Draagt NHA de vordering over aan een incassobureau terwijl de eerste twee maandtermijnen nog niet zijn betaald, dan wordt een eventueel welkomstcadeau pas verzonden zodra de volledige vordering door de student voldaan is. Indien een vordering wordt overgedragen aan een incassobureau vervalt het recht om in delen te betalen en wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld en examengeld.

12. Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van huiswerk ontheft de student niet van zijn betalingsverplichtingen.

13. De student heeft drie jaar de tijd om de cursus/opleiding af te ronden. Na drie jaar sluit de toegang tot Plaza.

14. NHA heeft het recht om eventuele praktijkdagen te verplaatsen of te annuleren. Studenten kunnen gedurende de opleiding aan elke praktijkdag maximaal één keer deelnemen.

15. De student wordt geacht de zendingen na ontvangst te controleren. De student zal in geval van gebreken NHA meteen informeren. NHA zal eventuele gebreken dan aanvullen of vervangen.

16. Voor zover NHA toerekenbaar tekortschiet en de student daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NHA voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. NHA is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de subsidieaanvraag van de student bij UWV. Tevens is NHA niet aansprakelijk voor eventuele terugvordering door UWV van de verstrekte subsidie bij een negatief bewijs van deelname.

17. Na het verstrijken van de einddatum van de cursus/opleiding verstrekt NHA een bewijs van deelname aan UWV. Een positief bewijs van deelname wordt verstrekt indien een getuigschrift of diploma is behaald, of als er sprake is van een deelnamepercentage van minimaal 80%. Dat laatste houdt in dat de student aan minimaal 80% van de lessen moet hebben deelgenomen. Indien niet aan een van voorgaande vereisten wordt voldaan verstrekt NHA een negatief bewijs van deelname aan UWV. In dat geval kan UWV het subsidiebedrag bij de student terugvorderen dan wel de student voor een bepaalde periode uitsluiten van het STAP-budget.

18. De student is verplicht elke adreswijziging (waaronder ook een wijziging van het e-mailadres) zo spoedig mogelijk aan NHA mee te delen. Een kennisgeving van NHA die de student niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten NHA over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.

19. De door de student verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in het studentenbestand van NHA. NHA gebruikt deze gegevens om de student op de hoogte te houden van voor diens studie van belang zijnde informatie en van aanbiedingen van NHA. Voor meer informatie verwijst NHA naar haar privacyverklaring, die te vinden is op www.nha.nl. In het kader van de Subsidieregeling STAP-budget is NHA wettelijk verplicht persoonsgegevens van de student met betrekking tot zijn/haar inschrijving en studievoortgang te verstrekken aan het UWV.

20. NHA behoudt zich te allen tijde het recht voor om een student van verdere deelname aan de studie uit te sluiten indien de student wangedrag vertoont tijdens praktijk- of examendagen, of NHA op enige wijze bewust schade toebrengt. Uitsluiting van verdere deelname aan de studie weerhoudt de student niet van zijn eventuele bestaande betalingsverplichtingen.

21. Kortingscodes en specifieke kortingsacties (zoals bijvoorbeeld een oud-cursistenkorting) zijn niet van toepassing bij STAP-inschrijvingen.

22. De examengelden worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen tijdens de opleiding worden aangepast. Uitsluitend in het geval het examengeld wordt aangepast terwijl de student dit betreffende examen reeds bij inschrijving voor de opleiding heeft aangekocht (al dan niet met de STAP-subsidie), wordt een verandering van het examengeld niet doorberekend aan de student. Indien de student bij inschrijving ervoor heeft gekozen een getuigschrift direct mee te bestellen, dan heeft de student geen recht op teruggave van het bedrag dat betaald werd voor het getuigschrift indien de student de opleiding niet afrondt en/of niet voldoet aan de voorwaarden voor het getuigschrift die bij de betreffende cursus of opleiding worden gesteld.

23. Een bij inschrijving aangekocht examen moet afgelegd worden binnen 3 jaar na de startdatum. Na deze termijn verloopt het recht dit examen af te leggen. Een aangekocht examen geeft recht op één poging. Een eventueel herexamen is voor rekening van de student tegen de op dat moment geldende tarieven.

24. Indien voor een NHA-examen een onvoldoende (cijfer 5,4 of lager) wordt behaald, dan heeft de student recht op inzage van het gemaakte examen. De inzage dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen nadat het examenresultaat is verstrekt. Inzage vindt op aanvraag plaats op het hoofdkantoor van NHA.

25. Geschillen

a. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

b. Indien de student een klacht heeft, kan deze ingediend worden bij de klantenservice van NHA per e-mail ([email protected]).

c. Heeft het indienen van de klacht niet geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, dan kunnen geschillen tussen de student en NHA over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door NHA te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de student als door NHA aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (De Geschillencommissie), Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De Geschillencommissie vraagt een financiële vergoeding voor het behandelen van een geschil. De student kan het geschil binnen drie maanden, na afhandeling door de klantenservice van NHA, voorleggen aan de Geschillencommissie. NHA kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, waarbij de student gevraagd wordt binnen vijf weken schriftelijk te laten weten al dan niet akkoord te gaan met dit besluit. Wanneer een schriftelijke reactie van de student na vijf weken uitblijft, kan NHA het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer de student schriftelijk heeft aangegeven niet akkoord te gaan, kan NHA het geschil voorleggen aan de gewone rechter.

d. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is NHA aan deze keuze gebonden.

e. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

f. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals de bepalingen opgenomen in het Examenreglement, is bovenstaande Geschillenregeling niet van toepassing.

26. Wijziging voorwaarden: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door NHA worden gewijzigd. NHA zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van NHA.

 


Jouw STAP-budget aanvragen?
Dat doe je zo!

             

Stap 1: Kies je thuisstudie
Bekijk alle opleidingen die meedoen en kies de studie die bij jou past! 

             


Stap 2: Vraag je aanmeldbewijs aan

Klik op de "STAP-aanmeldbewijs"-knop op de pagina van je studie en vul het formulier in. Je ontvangt binnen een uur jouw aanmeldbewijs via e-mail.

            Je zit nergens aan vast. Jouw STAP-aanmeldbewijs wordt pas een inschrijving zodra jouw subsidie is goedgekeurd.
       
Stap 3: Dien je aanvraag in
Dien jouw aanvraag voor het STAP-budget in op stapuwv.nl. Wacht dus niet te lang, want op=op!

            Stap 4: Start jouw thuisstudie
Is je aanvraag goedgekeurd? Gefeliciteerd! Dan krijgen wij automatisch bericht en maken jouw inschrijving definitief.
Op de hoogte blijven
Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!
Succesvol aangemeld!