Gratis studiegids

Studievoorwaarden

Op deze pagina lees je de volledige inhoud van de studievoorwaarden die NHA hanteert voor alle diensten en producten. Heb je vragen over de voorwaarden? Neem gerust contact op.

1. De voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nationale Handelsacademie BV (hierna: NHA) en de student tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door NHA zijn verricht. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien de student zich inschrijft in het kader van de Subsidieregeling STAP-budget, in dat geval gelden de specifieke Studievoorwaarden STAP-budget, deze zijn te vinden op https://www.nha.nl/stap-budget/studievoorwaarden-stap.

2. De overeenkomst

De overeenkomst tussen de student en NHA komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de student. De student aanvaardt het aanbod door inzending van het inschrijfformulier. Deze inzending kan zowel per post als elektronisch plaatsvinden. NHA bevestigt de ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk of elektronisch. De student aanvaardt het aanbod ook wanneer hij zich telefonisch inschrijft bij NHA.
b. Met het inschrijven verklaart de student zich akkoord met deze algemene voorwaarden en met de algemene voorwaarden consumenten NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Deze zijn te raadplegen en te downloaden via de website www.nrto.nl. Bij eventuele onderlinge tegenspraak met de algemene voorwaarden consumenten NRTO, prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde algemene voorwaarden.

3. Jouw eigendom

Het per post ontvangen lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus/opleiding eigendom van de student. De student is hiervoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten blijven bij NHA berusten. Gebruik van het lesmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede overdracht aan derden, is niet toegestaan. Uit het lesmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NHA.

4. Examengarantie

Een student die niet slaagt voor een eerste examen, wordt gratis verder opgeleid voor het volgende theorie-examen. De student kan de huiswerkopgaven opnieuw ter correctie indienen en de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor, met uitzondering van het examengeld, komen voor rekening van NHA. Deze examengarantie geldt niet voor tussentijds opgezegde cursussen/opleidingen en zelfstudiecursussen.

5. Niet geslaagd? Lesgeld terug

Voorwaarde is dat de student al het huiswerk maandelijks heeft ingestuurd en na de startdatum aantoonbaar aan één theorie-examen twee keer zonder te slagen heeft deelgenomen. In dat geval krijgt de student het betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de lesstof voor het betreffende examen, retour betaald. De student dient hiertoe wel de hele cursus of opleiding afgerond en betaald te hebben. Deze garantie geldt tot drie jaar na inschrijfdatum.

6. Drie jaar huiswerkbegeleiding

De student mag drie jaar lang gebruik maken van de huiswerkbegeleiding, zonder extra lesgeld hiervoor te hoeven betalen, tenzij anders aangegeven. Dit geldt niet voor tussentijds opgezegde cursussen/opleidingen en zelfstudiecursussen. Voor de opleiding SNRO HBO Psychosociaal Counselor geldt een periode van zes jaar.

7. Proefperiode van 15 dagen

Na totstandkoming van de overeenkomst en ontvangst van (het eerste deel van) het studiepakket, heeft de student 15 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn kan de student de overeenkomst ontbinden. Op www.nha.nl/retour staat de procedure beschreven. Na de retourmelding heeft de student nog 15 dagen de tijd om het studiepakket compleet en onbeschadigd terug te sturen naar NHA. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de student. Bewaar altijd het verzendbewijs! De proefperiode eindigt voortijdig indien de student een examen of een getuigschrift aanvraagt.

8. Tussentijds overeenkomst beëindigen

Bij NHA schrijft de student zich in voor het complete programma van de cursus/opleiding. Na afloop van de proefperiode (bedenktijd) is opzegging mogelijk, doch blijft de student verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Indien nog niet al het lesmateriaal is verzonden, dan betaalt de student slechts de ontvangen lessen alsmede een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Op verzoek van de student onderbouwt NHA de hoogte van deze vergoeding.  

Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden. Indien op een elektronische wijze is ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de datum van verzending van de e-mail. De tussentijdse opzegging is pas definitief als de student van NHA een bevestiging heeft ontvangen.

Voor de opleiding SNRO HBO Psychosociaal counselor geldt: Bij tussentijdse opzegging is de student geen lesgeld verschuldigd over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar. Een studiejaar is telkens een periode van twaalf maanden, te beginnen vanaf de startdatum van de opleiding. Indien de student de opleiding tussentijds opzegt, heeft hij vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. NHA adviseert daarom bij tussentijdse opzegging het eind van het lopende studiejaar als ingangsdatum voor de opzegging te nemen. Dit biedt de student de mogelijkheid om gedurende het lopende studiejaar nog aan het onderwijs en de examens deel te nemen. Indien de student de overeenkomst toch wil opzeggen tijdens een studiejaar, dan geldt dat 40% van de overeengekomen prijs van dat studiejaar verschuldigd is (als opstartkosten), plus de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand (ongeacht of de student aan het onderwijs heeft deelgenomen). De totale kosten zijn nimmer hoger dan het overeengekomen lesgeld.

9. Bij overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt een eventuele resterende betalingsverplichting.

10. De portokosten voor het verzenden van het studiemateriaal naar de student zijn voor rekening van NHA. De student kan huiswerk online inzenden.

11. De student betaalt inschrijfgeld. Dit wordt gelijktijdig met de eerste lesgeldtermijn gefactureerd aan de student.

12. Het lesgeld dient betaald te worden, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur/facturen. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld.

13. De student is in verzuim vanaf het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Het lesgeld wordt in dat geval verhoogd met administratiekosten. NHA stuurt een betalingsherinnering aan de student, alvorens NHA de vordering overdraagt aan een incassobureau. Het lesgeld wordt conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten met 15% verhoogd met een minimum van € 40,- indien een incassobureau het lesgeld moet innen. Indien de student in verzuim is, is NHA gerechtigd de lesverzending, docentbegeleiding en het gebruik van Plaza te stoppen terwijl de betalingsverplichtingen normaal doorgaan, ook voor de maandtermijnen die later verschuldigd zijn. Na betaling van de lesgeldschuld worden de lessen weer beschikbaar gesteld en heeft de student opnieuw recht op hulp van docenten. Draagt NHA de vordering over aan een incassobureau terwijl de eerste twee maandtermijnen nog niet zijn betaald, dan wordt een eventueel welkomstcadeau pas verzonden zodra de volledige vordering door de student voldaan is. Indien een vordering wordt overgedragen aan een incassobureau vervalt het recht om in delen te betalen en wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld.

14. Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van huiswerk ontheft de student niet van zijn betalingsverplichtingen.

15. De student heeft drie jaar de tijd om de cursus/opleiding af te ronden. Na drie jaar sluit de toegang tot Plaza.

16. NHA heeft het recht om eventuele praktijkdagen te verplaatsen of te annuleren. Studenten kunnen gedurende de opleiding aan elke praktijkdag maximaal één keer deelnemen.

17. De student wordt geacht de zendingen na ontvangst te controleren. De student zal in geval van gebreken NHA meteen informeren. NHA zal eventuele gebreken dan aanvullen of vervangen.

18. Voor zover NHA toerekenbaar tekortschiet en de student daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NHA voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

19. De student is verplicht elke adreswijziging (waaronder ook een wijziging van het e-mailadres) zo spoedig mogelijk aan NHA mee te delen. Een kennisgeving van NHA die de student niet of niet tijdig heeft bereikt als gevolg van het feit dat hij/zij heeft nagelaten NHA over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden hem/haar bereikt te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzending.

20. Ook studeren in het buitenland is mogelijk. Studenten die niet in Nederland of België wonen, dienen het complete lesgeld te voldoen, alvorens zij het studiepakket krijgen toegezonden. De extra verzendkosten worden aan de student doorberekend. Indien er sprake is van een factuurrelatie die buiten Nederland of België gevestigd is, dient tevens het complete lesgeld voldaan te zijn alvorens het studiepakket aan de student wordt toegezonden, ongeacht het land waarin de student woonachtig is.

21. De door de student verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in het studentenbestand van NHA. NHA gebruikt deze gegevens om de student op de hoogte te houden van voor diens studie van belang zijnde informatie en van aanbiedingen van NHA. Voor meer informatie verwijst NHA naar haar privacyverklaring, die te vinden is op www.nha.nl.

22. NHA behoudt zich te allen tijde het recht voor om een student van verdere deelname aan de studie uit te sluiten indien de student wangedrag vertoont tijdens praktijk- of examendagen, of NHA op enige wijze bewust schade toebrengt. Uitsluiting van verdere deelname aan de studie weerhoudt de student niet van zijn bestaande betalingsverplichtingen.

23. De examengelden worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen tijdens de opleiding worden aangepast. Indien de student bij inschrijving ervoor heeft gekozen een getuigschrift direct mee te bestellen, dan heeft de student geen recht op teruggave van het bedrag dat betaald werd voor het getuigschrift indien de student de opleiding niet afrondt en/of niet voldoet aan de voorwaarden voor het getuigschrift die bij de betreffende cursus of opleiding worden gesteld.

24. Indien voor een NHA-examen een onvoldoende (cijfer 5,4 of lager) wordt behaald, dan heeft de student recht op inzage van het gemaakte examen. De inzage dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen nadat het examenresultaat is verstrekt. Inzage vindt op aanvraag plaats op het hoofdkantoor van NHA.

25. Voor eventuele actiecodes of kortingscodes geldt een maximum van één code per inschrijving.

26. Geschillen

a. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
b. Indien de student een klacht heeft, kan deze ingediend worden bij de klantenservice van NHA per e-mail ([email protected]).
c. Heeft het indienen van de klacht niet geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, dan kunnen geschillen tussen de student en NHA over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door NHA te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de student als door NHA aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (De Geschillencommissie), Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De Geschillencommissie vraagt een financiële vergoeding voor het behandelen van een geschil. De student kan het geschil binnen drie maanden, na afhandeling door de klantenservice van NHA, voorleggen aan de Geschillencommissie. NHA kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, waarbij de student gevraagd wordt binnen vijf weken schriftelijk te laten weten al dan niet akkoord te gaan met dit besluit. Wanneer een schriftelijke reactie van de student na vijf weken uitblijft, kan NHA het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer de student schriftelijk heeft aangegeven niet akkoord te gaan, kan NHA het geschil voorleggen aan de gewone rechter.
d. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is NHA aan deze keuze gebonden.
e. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
f. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals de bepalingen opgenomen in het Examenreglement, is bovenstaande Geschillenregeling niet van toepassing.

27. Wijziging voorwaarden: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door NHA worden gewijzigd. NHA zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van NHA.

Op de hoogte blijven
Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!
Succesvol aangemeld!