Gratis studiegids

NHA Actievoorwaarden


ARTIKEL 1   Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op elk promotioneel kansspel (“de Actie”) dat door Nationale Handelsacademie B.V., Industrieterrein 37, 5981 NK Panningen (hierna: “NHA”), wordt georganiseerd.
1.2 De Actie heeft betrekking op het kunnen winnen van korting op de producten van NHA, zijnde afstandsonderwijs.
1.3 Deelnemers kunnen deelnemen aan de Actie door een gratis en vrijblijvende proefles te bestellen bij NHA, hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit resulteert in één deelname bij de trekking.
1.4 Deelnemers kunnen ook deelnemen aan de Actie door zich in te schrijven voor een cursus. Dit resulteert in een dubbele deelname aan de trekking.
1.5 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de Actievoorwaarden in. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.NHA.nl.
1.6 De Actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, die op 1 januari 2014 in werking is getreden.
 
ARTIKEL 2   Deelname

2.1 Deelname aan een Actie staat open voor een iedere natuurlijk persoon die in Nederland woont, uitgezonderd medewerkers van NHA en DPG Media Group N.V. (“DPG”) die direct zijn betrokken bij de Actie.
2.2 Deelnemers die jonger dan 18 zijn, kunnen alleen deelnemen aan de Actie met toestemming van (één) ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.
2.3 Zodra een deelnemer een proefles aanvraagt of zich inschrijft voor een cursus, neemt deze 1 keer (bij een proefles) respectievelijk 2 keer (bij inschrijving) deel aan alle trekkingen van de Actie.
2.4 Indien de deelnemer meerdere proeflessen aanvraagt, telt dit als één deelname. Indien de deelnemer zich voor meerdere cursussen inschrijft, telt dit als één deelname. Indien de deelnemer een proefles aanvraagt en zich voor een cursus inschrijft, dan telt de inschrijving als de deelname.
2.5 Deelname door middel van een tussenpersoon is niet toegestaan.
2.6 Deelname aan de Actie is kosteloos.
2.7 NHA is gerechtigd een deelnemer van een Actie uit te sluiten of te weigeren een prijs toe te kennen wanneer de deelnemer niet conform de Actievoorwaarden handelt, onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze in strijd met de Actievoorwaarden handelt.
 
ARTIKEL 3   Speelwijze

3.1 De prijs per deelnemer zal nooit een hogere waarde hebben dan € 449,00.
3.2 De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per Actie bedraagt maximaal € 100.000,- per jaar. NHA maakt voorafgaand aan de deelname duidelijk wat de totale waarde van het prijzenpakket is en welke en hoeveel prijzen of premies per Actie gewonnen kunnen worden.
3.3 Er vinden 12 trekkingen plaats.
3.4 Verdere details over de Actie (zoals de datum van de bepaling van de winnaar e.d.) worden bij de aankondiging vermeld.
 
ARTIKEL 4   Prijzen

4.1 De aanwijzing van de winnaar(s) gebeurt op onpartijdige wijze via een computerprogramma.
4.2 Een deelnemer kan maximaal één keer winnen.
4.3 De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
4.4 De uitslag van de Actie is bindend en is niet vatbaar voor beroep. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
4.5 De winnaars zullen uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld, via het door hun opgegeven e-mail- of postadres.
4.6 Indien een winnaar niet binnen zes maanden gebruik maakt van een gewonnen korting, dan vervalt zijn/haar recht op de prijs.
4.7 NHA heeft het recht om de winnaars bekend te maken op haar website(s) en/of andere mediakanalen, zoals social media kanalen en kanalen van de eventueel bij de Actie betrokken partners zoals DPG.
4.8 NHA draagt zorg voor betaling van de Kansspelbelasting, indien verschuldigd.
4.9 Deelnemers verklaren zich door deelname aan de Actie ermee akkoord dat zij bereid zijn mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de prijsuitreiking, waaronder de uitreiking van de prijs.
 
ARTIKEL 5   Gebruik gegevens

5.1 De gegevens die NHA in verband met de Actie verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. Persoonsgegevens van minderjarigen worden uitsluitend verzameld wanneer daarvoor toestemming is verkregen van ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger.
5.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door NHA ten behoeve van het uitvoeren van de Actie.
 
ARTIKEL 6   Klachten

6.1 Klachten over deze actie kunnen binnen tien dagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs bekend is geworden, worden gericht aan [email protected], onder vermelding van “Klacht promotioneel kansspel”. NHA zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 
ARTIKEL 7   Diversen

7.1 NHA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door NHA bekend worden gemaakt op de betreffende website.
7.2 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door NHA.
7.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal NHA een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
7.4 Op deze spelvoorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Op de hoogte blijven
Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste opleidingen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!
Succesvol aangemeld!