De mening van...
Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 531 klanten

HBO-bachelor Toegepaste Psychologie

  • NVAO geaccrediteerde opleiding.
  • Studeer in uw eigen tempo
  • Contact met medestudenten
  • Keuze uit vijf specialisaties
  • € 137,50 p.m.

Alles over

Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Toegepaste psychologie is als werkveld en als kennisgebied sterk in ontwikkeling. De opleiding toegepaste psychologie sluit aan op deze nieuwe ontwikkelingen. Emotionele intelligentie en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker in het werk van de beroepsgroepen. De diversiteit aan werkzaamheden maakt het werk  aantrekkelijk en uitdagend. Belangrijke middelen die u als toegepast psycholoog (TP'er) inzet liggen op het vlak van coaching, counseling en training. Dat vereist dat u de complexiteit kunt hanteren van de onderlinge relaties van de betrokkenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij ouders, kinderen of jongeren en ook nog collega's betrokken zijn. U moet dan professioneel laveren tussen de verscheidenheid aan belangen van al die betrokkenen.

Dat geldt voor mensen die hier voltijd mee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld in de hulpverlening. Maar ook voor professionals waarvoor het begeleiden of aansturen van mensen onderdeel is van hun takenpakket, zoals bijvoorbeeld leidinggevenden. Inzicht in psychologische fenomenen en in onderliggende psychologische patronen stelt u als professional beter in staat om het gedrag van anderen te verklaren en te beïnvloeden. Daarmee maakt u uw aanpak effectiever!

In de loop van het tweede studiejaar kiest u een specialisatie, waardoor deze opleiding aansluit op uw specifieke wensen. U kunt dan kiezen uit vijf specialisaties:

  • Arbeid en organisatie psychologie
  • Jeugd en ontwikkelingspsychologie
  • Sociaal-maatschappelijke psychologie
  • Gezondheidspsychologie
  • Coaching en training


Een toegepast psycholoog richt zich in zijn werk op de mens in zijn voortdurend veranderende sociale omgeving. Deze 'mens' als doelgroep is zeer divers, zowel  in leeftijd -variërend van jong tot oud- als in sociale en culturele achtergrond. De sociale omgeving is op dit moment zodanig in beweging, dat veel mensen behoefte hebben aan ondersteuning om hierin hun eigen weg te vinden en zelf de regie te kunnen voeren. Het werk van de toegepast psycholoog volgt deze diversiteit, maar heeft als belangrijke rode draad het sociaal agogisch handelen, zij het specifiek vanuit een psychologische invalshoek. De bijdrage van de HBO toegepast psycholoog binnen het sociaal agogisch werk ligt met name in zijn specialisatie in de psychologische dienstverlening en de psychodiagnostiek.

Rekening houdend met de individuele diversiteit, zijn er wel enkele algemene doelen te onderscheiden binnen het werkterrein van de toegepast psycholoog, te weten:
- de arbeidsbekwaamheid en -bereidheid van werkende mensen;
- de individuele ontwikkeling en het lerend vermogen van jeugd en jongeren;
- de integratie en participatie van deelnemers aan de maatschappij;
- de gezondheid en het welbevinden van volwassenen en ouderen;
- de zelfredzaamheid van mensen in diverse levensfasen, leef- en werkomgevingen.

De breedte van het beroepsveld en de sterk uiteenlopende situaties waarin u als toegepast psycholoog terecht komt, vereisen dat u uw methodische vakdeskundigheid op een flexibele manier kunt aanpassen aan de specifieke context en leervraag van de mensen die u begeleidt of aanstuurt. Als toegepast psycholoog draagt u ondermeer bij aan het herstellen van het eigen vermogen van mensen om de eigen regie (weer) te voeren over hun (werkend) leven en over hun loopbaan. U beweegt zich hierbij in het spanningsveld tussen wat iemand wil en kan enerzijds en wat de situatie aan ruimte en mogelijkheden biedt anderzijds.

Als regel werkt u als toegepast psycholoog in begeleidingssituaties waarbij meerdere personen zijn betrokken en waarbij u een stevige positie in moet nemen om het proces in goede banen te leiden. Dan komt het ook aan op uw 'diagnosticerend' vermogen: het herkennen en interpreteren van signalen die een psychologische betekenis (kunnen) hebben.

In uw dagelijkse werk biedt u als professioneel toegepast psycholoog ondersteuning bij leerprocessen en gedragsvraagstukken, zowel in de curatieve als preventieve hulpverlening. U opereert daarbij in toenemende mate in de eigen sociaal-maatschappelijke omgeving van de klant. Een omgeving die op dit moment sterk in beweging is. Als toegepast psycholoog staat u daarbij tevens voor de uitdaging om kansen te benutten en te creëren in het kader van innoverende dienstverlening. U kunt daarbij een belangrijke brugfunctie vervullen naar uw collega professionals en hulpverleners. Met uw psychologische bagage kunt u namelijk (meer) begrip kweken voor de psychische aspecten van ziekte en van het gedrag van zorgontvangers. Het is evident dat u daarvoor communicatief vaardig moet zijn en gevoel moet hebben voor het 'samenbrengen' van andere mensen die bij de ondersteuning of zorg betrokken zijn.

Dit is natuurlijk slechts een kleine greep uit het soort vraagstukken waarmee u als toegepast psycholoog geconfronteerd wordt. In deze opleiding maakt u kennis met het brede vakgebied, maar krijgt u ook de theoretische bagage en de methodische middelen aangeboden om hierin adequaat uw werk uit te voeren.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Professioneel toepassen van psychologie is niet strikt verbonden aan specifieke functies. We zien zelden vacatures voor 'een Toegepast Psycholoog'. Doorgaans wordt er geadverteerd voor functies met een andere benaming waarbij toegepaste psychologie als opleidingseis wordt vermeld. Dat soort functies zijn bijvoorbeeld: consulent maatschappelijke ondersteuning, re-integratieadviseur, praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk, woonbegeleider, groepsleider bij een zorginstelling, recruiter,  mobiliteitscoach, WIA coach, psychodiagnostisch medewerker, loopbaanexpert, ondersteuner assessmentpraktijk en personeelsadviseur.

Dit brede beeld komt overeen met de breedte van het Landelijk Opleidingsprofiel voor de HBO-bachelor Toegepaste Psychologie. Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen mogen we ervan uitgaan dat de arbeidsmarkt voor mensen met een psychologische achtergrond op HBO-bachelor niveau zal aantrekken. Op basis van de algemene prognoses moeten we ook vaststellen dat dit in belangrijke mate een vervangingsvraag is. Zowel in de nieuwe functies als bij de vervangingsvraag ontstaan er nieuwe kansen, zowel voor mensen die al (eventueel in andere functies) binnen arbeidsorganisaties werken als voor mensen op de externe arbeidsmarkt en -niet te vergeten- in toenemende mate zelfstandig opererende 'eenpitters' (ZZP'ers). 

Maar de opleiding is niet alleen bruikbaar als u één van de vermelde functies zoekt. Juist als u al -met een andere scholingsachtergrond- werkt in dit soort functies is het een geschikte en inspirerende opleiding. U verdiept en versterkt hiermee namelijk uw competenties op het terrein van de toegepaste psychologie. Daarmee wordt uw werk ongetwijfeld boeiender en vergroot u tevens uw kansen om door te groeien naar andere functies. En daarmee wordt de doelgroep van deze opleiding ook breder en is hij bijvoorbeeld ook heel geschikt als u leidinggevende bent.

Studieprogramma

Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

De HBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie bestaat uit 14 onderwijseenheden inclusief stage en afstudeeropdracht. Net als in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebieden binnen een onderwijseenheid niet los van elkaar, maar is er een duidelijke relatie tussen de afzonderlijke vakgebieden. Iedere onderwijseenheid bestaat uit een aantal toetseenheden (vakken). Een toetseenheid is een cluster van de leerstof die afgerond wordt met een beoordeling. In de meeste gevallen zal de beoordeling gebeuren op basis van een digitaal tentamen. Door middel van thema opdrachten wordt de theorie gekoppeld aan de beroepspraktijk.

De opleiding bestaat uit twee fases: een propedeuse fase (eerste jaar) en een hoofdfase. In het eerste jaar wordt de basis gelegd van het vak van HBO toegepast psycholoog en leert u de basiskennis en -vaardigheden van de Toegepaste Psychologie. Deze kennis en vaardigheden neemt u mee in de volgende jaren, waar deze op deelterreinen verder wordt verdiept en/of verbreed. Als u de propedeuse fase succesvol afrondt, ontvangt u het officiële propedeuse-getuigschrift.

Vanaf het tweede leerjaar verdiept u zich in de diverse toepassingsvelden van de psychologie, zoals arbeid, diagnostiek, welzijn, criminaliteit en verslaving.  In het derde jaar combineert u dit met uw gekozen specialisatierichting. Door de brede basis en verkenning van het werkveld maakt u kennis met alle aspecten en contexten van het vak en kunt u een goede keuze maken voor de specialisatie waarin u wilt afstuderen.

Jaar 1: Propedeuse fase
(leszending in twee delen)

Onderwijseenheid 1 (15 studiepunten):

Inleiding Toegepaste Psychologie I punten
Inleiding in de psychologie 5
Psychologische stromingen 5
Zakelijk Engels 3
Persoonlijke leerweg 2

Onderwijseenheid 2 (15 studiepunten):
Psychologie en het dagelijks leven punten
Sociale Psychologie 4
sociologie 4
Mondelinge communicatie 3
Onderzoeksvaardigheden 4

Onderwijseenheid 3 (15 studiepunten):
Psychologie en gezondheid punten
Klinische psychologie 6
Gezondheidspsychologie 5
Thema-opdracht Burn-out 4

Onderwijseenheid 4 (15 studiepunten):
Psychologie en ontwikkeling punten
Ontwikkelingspsychologie 5
Orthopedagogiek 5
Integrale opdracht 3
Reflectie en portfolio assessment 2

Totaal jaar 1 60 sp


Jaar 2: Hoofdfase
(leszending ineens)

Onderwijseenheid 5 (15 studiepunten):
Arbeid punten
A&O psychologie 5
Groepsdynamica 4
Methodisch werken: coachen 3
Themaopdracht Zelfsturende teams 2
Persoonlijke leerweg 1

Onderwijseenheid 6 (15 studiepunten):
Psychologie en maatschappij punten
(Inter)cultureel management 5
Social Work 4
Schriftelijk communiceren 3
Thema opdracht Multiculturele samenleving 3

Onderwijseenheid 7 (15 studiepunten):
Psychologie en hersenen punten
Cognitieve psychologie 5
Psychodiagnostiek 4
Methodisch werken: psychologische gespreksvoering 4
Thema opdracht casuïstiek psychodiagnose 2

Onderwijseenheid 8 (15 studiepunten):
Psychologie en afwijkend gedrag punten
(Jeugd)criminaliteit 4
Verslaving 4
Methodisch werken: weerstanden en agressie 3
Integrale opdracht 3
Reflectie 1

Totaal jaar 2 60 sp


Jaar 3: Hoofdfase
(leszending ineens)

Onderwijseenheid 9 (15 studiepunten):
Psycholoog in de Zorg punten
Gezondheidszorg in Nederland 4
Onderzoeksmethodiek 5
Methodisch handelen 2
Themaopdracht, werkveldoriëntatie 3
Persoonlijke leerweg 1

Onderwijseenheid 10
(15 studiepunten):
Psychologie en Welzijn punten
Levenslooppsychologie 4
Sport en lifestyle psychologie 5
Themaopdracht psychologie en welzijn 3
Thema opdracht Preventie 3

Kies uit 5 specialisaties
-
 Arbeid & Organisatiepsychologie
- Jeugd & Ontwikkelingspsychologie
- Sociaal-maatschappelijke psychologie
- Gezondheidspsychologie
- Coaching & training

Deze specialisaties bestaan uit:
Onderwijseenheid 11 (15 studiepunten)
Onderwijseenheid 12 (15 studiepunten)

Totaal jaar 3 60 sp


Jaar 4
(eventueel is de stage te combineren met 2e en 3e jaar):

Onderwijseenheid 13: Stage 30 sp
Onderwijseenheid 14: Afstuderen 30 sp


Totaal: 240 ECTS-studiepunten


Leerjaar 1: brede propedeuse
Het eerste leerjaar is een brede propedeuse bestaande uit vier blokken: "Inleiding toegepaste psychologie", "psychologie en het dagelijkse leven", "psychologie en gezondheid" en "psychologie en ontwikkeling". U maakt vooral kennis met de psychologie en aspecten zoals persoonlijkheid, sociale psychologie, gedrag, gezondheid en ontwikkeling. Het eerste leerjaar is thematisch opgebouwd. De focus op de onderscheidende onderdelen van het beroepsveld is hier nog minder uitgesproken. Direct in het eerste jaar maakt u al kennis met de praktijkvaardigheden die u nodig heeft in een (toekomstig) agogisch beroep. Dat komt met name tot uitdrukking in de vakken gericht op communiceren, gespreksvoering  en rapporteren.
U maakt ook meteen in het begin van de studie al kennis met toegepast onderzoek. Daarmee wordt ook al bij aanvang van de studie duidelijk wat u in het afstudeerjaar kunt verwachten op dit terrein. Het internationale aspect komt aan de orde via de module Zakelijke communicatie Engels en in de paper die u schrijft. De vakken zijn onder meer psychologische stromingen, sociale psychologie, sociologie, klinische psychologie, gezondheidspsychologie, ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek.

Leerjaar 2: focus op beroepsrollen
Vanaf het tweede jaar maakt u kennis met het totale werkveld van de Toegepast Psycholoog. Onderwerpen en vakken zoals Groepsdynamica, Arbeids- en organisatiepsychologie, Intercultureel management en Werken in het sociale veld, komen uitgebreid aan de orde. U start nog gedeeltelijk thematisch: u verkent bijvoorbeeld het brein en afwijkend gedrag. Ook hier komen weer de nodige professionele basisvaardigheden voorbij zoals training en (analyse van) diagnostiek. Het doen van onderzoek blijft een prominente plaats innemen in het lesprogramma.

Leerjaar 3: Verdieping en specialisatie
In het derde leerjaar zijn er nog twee onderwijseenheden gewijd aan de generieke basiskennis en vaardigheden. Jaar drie vervolgt met de verkenning van het werkveld. Er wordt met name ingezoomd op Welzijn en Zorg. De basisvaardigheden worden aangevuld met methodisch handelen en themaopdrachten met een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek.
Het laatste deel van dit leerjaar wordt besteed aan de gekozen specialisatie. U kunt uit de volgende vijf specialisaties kiezen:
- Arbeid & Organisatiepsychologie
- Jeugd & Ontwikkelingspsychologie
- Sociaal-maatschappelijk psychologie
- Gezondheidspsychologie
- Coaching & Training

Leerjaar 4: afstuderen
Het laatste leerjaar staat in het teken van het afstuderen. In dit leerjaar dient de student aan te tonen dat hij op niveau 3 (beroepsbekwaam) kan handelen als "beginnend professional". De NHA heeft het vierde leerjaar ingevuld door zowel een stage als een afstudeerscriptie verplicht te stellen. De stage is ook te combineren met het tweede en derde studiejaar.


Specialisaties (in jaar 3)

1. Specialisatie Arbeid & Organisatiepsychologie
Het werkveld A&O betreft in het bijzonder psychologische vraagstukken die samenhangen met arbeid, met medewerkers en met organisaties.

De specifieke beroepscontext
In het recente verleden vonden (toegepast) psychologen vaak werk binnen de werving en selectie, bijvoorbeeld bij het afnemen van testen en assessments. Voor de HBO-bachelor toegepast psychologen wordt dit in de toekomst minder relevant geacht. Binnen arbeidsorganisaties zien we als trend een toenemende behoefte aan professionals met een psychologische achtergrond, maar dan op relatief nieuwe beleidsterreinen. Op de eerste plaats binnen het HR beleidsterrein gericht op arbeidsbereidheid. Dit zijn situaties waarin sprake is van veranderen, motiveren, leiding geven en functioneren ('performance').

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Daarbij is professionele (psychologische) ondersteuning van toegevoegde waarde voor de betrokken 'change agents', met name gericht op behoud van motivatie en vertrouwen van medewerkers en op het voorkomen of verminderen van weerstand. De behoefte aan meer psychologisch inzicht wordt binnen dit beleidsterrein niet alleen bij adviseurs waargenomen, maar ook bij leidinggevenden, al dan niet in de rol van 'change agent'.

Daarnaast wint psychologisch inzicht aan belang op het beleidsterrein van de arbeidsbekwaamheid. Dat zijn situaties waarin employability, duurzame inzetbaarheid, psychosociale veiligheid en/of re-integratie aan de orde zijn. De trend is hier om vooral preventief op te treden en de risico's te verminderen. Weliswaar ligt hier een primaire taak voor leidinggevenden, maar in de praktijk blijkt het bespreekbaar maken van arbeidsbekwaamheid, inzetbaarheid en mobiliteit voor leidinggevenden een opgave waarbij men zich graag professioneel laat ondersteunen.

Onderwijseenheid 11 (15 studiepunten):

Arbeidsbereidheid punten
Leiderschap 4
Organisatieverandering 5
Themaopdracht: uitvoeren organisatie diagnose op lerend vermogen 3
Observeren en rapporteren 3

Onderwijseenheid 12 (15 studiepunten):
Arbeidsbekwaamheid punten
Competenties, talenten en performance 4
Duurzame inzetbaarheid 4
Themaopdracht Interpretatie van testen 3
Reflectie 2

Specialisatie 30 sp


2. Specialisatie Jeugd & Ontwikkelingspsychologie
Het werkveld Jeugd & ontwikkelingspsychologie betreft in het bijzonder psychologische vraagstukken die samenhangen met de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een onderwijssetting en het opgroeien in de huidige maatschappij.

De specifieke beroepscontext
Als toegepast psycholoog ondersteunt u ouders, andere professionals en de kinderen en jongeren zelf. U werkt hierbij vaak samen met andere agogische professionals, met name met een pedagogische achtergrond. Hetgeen u als toegepast psycholoog hier onderscheidt, is de bredere of meer integrale benadering: u plaatst leer- of ontwikkelingsproblematiek altijd in het kader van een 'gezonde' en volwaardige deelname aan de maatschappij.

Binnen dit deel van het beroepenveld ligt de problematiek waarbij u als toegepast psycholoog een zinvolle bijdrage kunt leveren bij opvoedingsvraagstukken. Met name de toenemende samengestelde gezinnen zorgen hier voor een heel eigen problematiek als 'nieuwe' ouders kinderen uit een vorig huwelijk van de partner mede gaan opvoeden. Tegelijkertijd zien we een toenemende tendens in de verwachtingen die ouders van hun kind(eren) hebben. Deze tendensen leiden tot meer, maar ook tot complexere vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden.
Als toegepast psycholoog in het onderwijs kunt u worden geconfronteerd met de invoering van het passend onderwijs en de nog steeds toenemende interculturalisatie. We zien daardoor een toenemende behoefte ontstaan aan schoolbegeleiders met zowel een pedagogische als (ook) een psychologische achtergrond. Het gaat hierbij vooral om het diagnosticeren en het vroegtijdig signaleren van risico's in en buiten de zorgteams van de scholen.

Een ander relevant vraagstuk is de begeleiding van leerlingen en studenten, zowel gericht op hun psychische gezondheid als op hun studiekeuze. Als toegepast psycholoog kunt u hier vooral een rol spelen in de preventie, door onderwijsgevenden en schoolbegeleiders te begeleiden of te trainen zodat ze signalen van psychische instabiliteit zo vroeg mogelijk zien en juist interpreteren. Daarnaast kunt u een brugfunctie vervullen voor studenten tussen de onderwijssituatie en de thuissituatie.

Onderwijseenheid 11 (15 studiepunten):

Opgroeien van jeugd en jongeren punten
Pedagogisch handelen in bijzondere situaties 6
De leefwereld van jongeren 4
Themaopdracht: uitvoeren interventie bij kind of jongere 2
Observeren en rapporteren 3

Onderwijseenheid 12 (15 studiepunten):

Leergedrag van jeugd en jongeren punten
Moderne didactiek 4
Leerproblemen  4
Themaopdracht: loopbaanleren  3
Integrale opdracht 3
Reflectie 1


Specialisatie 30 sp


3. Specialisatie sociaal-maatschappelijke psychologie
Het werkveld sociaal-maatschappelijke psychologie betreft in het bijzonder psychologische vraagstukken die samenhangen met sociaal-maatschappelijke issues en met veiligheidsvraagstukken. Dat kan te maken hebben met maatschappelijke participatie, criminaliteit, armoedeproblematiek, leefbaarheid en grootstedelijke problematiek. De toegepast psycholoog levert een bijdrage aan het veranderen van gedrag of het verbeteren van de eigen omstandigheden waarin een mens functioneert.

De specifieke beroepscontext
Door de toenemende extramuralisering van de zorg: het scheiden van wonen en zorg en het streven om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, verplaatst zorggerelateerde problematiek zich steeds meer naar het sociaal maatschappelijk domein. Als toegepast psycholoog richt u zich hier op direct cliëntgebonden c.q. 1e lijns werk, maar ook op collegiale ondersteuning van andere hulpverleners. Uw bijdrage zit binnen dit beroepsveld in uw specifieke kennis van psychologische fenomenen en gedragsbepalende factoren. In algemene zin wordt de leefwereld van mensen complexer, met name doordat zij zelf de regie moeten nemen en houden over hun welzijn, gezondheid, levensloop en loopbaan. Het bereiken van de verwachte zelfredzaamheid is een op zichzelf staand agogisch proces dat de nodige tijd en begeleiding vergt. Daarnaast is er sprake van een groep mensen waarbij de zelfredzaamheid per definitie begrensd is, voor een bepaalde periode in het leven of permanent.

Naast participatie gaat veiligheid een steeds belangrijkere rol spelen in het sociaal maatschappelijk domein. Als toegepast psycholoog kunt u hier met uw psychologisch inzicht en agogische vaardigheden een belangrijke aanvullende rol vervullen op de professionele eerste lijns hulpverlening zoals jeugdzorg, politie, brandweer of bewaking. Vroegtijdig signaleren van radicalisering is ook een van de issues in dit verband. Maar ook aandacht voor een toenemende beleving van onveiligheid bij oudere buurtbewoners of voor een toenemende intolerantie tegen bepaalde buurtbewoners. We zien hier ook een beweging van een terugtrekkende overheid en toenemende re-integratie in de maatschappij, bijvoorbeeld bij (ex) verslaafden of ex gedetineerden. Processen die doorgaans een goede begeleiding niet kunnen ontberen.

Onderwijseenheid 11 (15 studiepunten):

De participatie samenleving punten
Psychologie van de stad 6
Rehabilitatie 4
Themaopdracht: uitvoeren analyse buurtdynamiek 2
Observeren en rapporteren 3

Onderwijseenheid 12 (15 studiepunten):

Maatschappelijke ontwikkelingen en veiligheid punten
Psychologie en delinquentie 4
Integrale veiligheid 4
Themaopdracht: De Nederlandse maatschappij in ontwikkeling 3
Integrale opdracht 3
Reflectie 1

Specialisatie 30 sp


4. Specialisatie Gezondheidspsychologie
Het werkveld van de gezondheidspsychologie betreft in het bijzonder psychologische vraagstukken die samenhangen met gezondheid, zowel in de maatschappij als geheel, als in een geïnstitutionaliseerde, intramurale context.
Thema's op dit terrein zijn in het bijzonder omgaan met ziekte en ouder worden, vitaliteit en lifestyle en gedragsproblemen die samenhangen met diverse verstandelijke beperkingen. Als toegepast psycholoog levert u een bijdrage aan het veranderen van gedrag of aan de professionaliteit van collega hulpverleners bij het omgaan met gedragsstoornissen. Uiteraard ook hier weer vanuit inzicht en vaardigheid op het terrein van de toegepaste psychologie.

De specifieke beroepscontext
Vitaliteit en gezondheid zijn onderwerpen die breed maatschappelijk aandacht krijgen. Mensen met ernstig overgewicht ervaren vaak een verminderde kwaliteit van leven, zowel lichamelijk als psychosociaal. Overgewicht geeft bovendien een sterk verhoogd risico op aan overgewicht gerelateerde aandoeningen zoals diabetes type 2 (suikerziekte), hart- en vaatziekten en artrose. Als TP'er kunt u mensen begeleiden naar meer vitaliteit en gezondheid, om te beginnen bij het vergroten van het bewustzijn en de versterking van de eigen regie op dit terrein.

Daar hoort ook het begeleiden bij van (recreatieve) sporters bij de vele sportverenigingen. Een trend die hierbij aansluit is de verdere professionalisering van de sportpsychologie en een aanvullende behoefte aan psychologisch onderlegde sporttrainers en begeleiders op HBO niveau: professionals en vrijwilligers die mensen kunnen motiveren, coachen en begeleiden in het blijven sporten, met name op recreatie- en amateurniveau.

Als toegepast psycholoog bent u ook in staat om de discussie aan te jagen rond vitaliteit, mindfullness, stressreductie, gezondheid en 'lifestyle'. De commercie speelt in op de trends, bijvoorbeeld door het aanbod van lifestyle coaching of 'Life Coaching'. In Groot Brittannië en de VS is Life Coaching een vrij snel groeiende vorm van Coaching. Het is in Nederland iets minder bekend, maar de vraag naar Life Coaches groeit ook hier gestaag. Het spreekt voor zich dat hierbij kennis en vaardigheden op het terrein van de gezondheid worden gecombineerd met psychologisch inzicht. En dat hier dus een taak weggelegd is voor toegepast psycholoog.

In de intramurale zorg worden medewerkers in toenemende mate geconfronteerd met multimorbiditeit. Dat wil zeggen dat er meerdere ziekten tegelijk aanwezig zijn die elkaar onderling beïnvloeden, bijvoorbeeld diabetes in combinatie met hart- en vaatziekten en/of dementie. In de ouderenzorg leidt dat steeds vaker tot situaties met een complexe gedragsproblematiek. En dus met een complexe bejegeningsproblematiek door de zorgverlener. Waarbij andere sociaal-maatschappelijke of psychische problemen zoals vereenzaming of relatieproblemen de situatie nog eens extra ingewikkeld kunnen maken.

Dat levert een complex bejegeningsvraagstuk op voor de zorgmedewerker. Hier ligt een taak voor u als toegepast psycholoog in de 2e lijns ondersteuning: Met uw grotere psychologische bagage en methodische vaardigheden kunt u deze professional begeleiden, coachen en/of trainen.

Een andere trend is de voortschrijdende integrale benadering van de gezondheidszorg en het vervagen van de scheiding tussen psychische en fysieke aandoeningen. Tot op het niveau van de World Health Organization (WHO) wordt hiervoor aandacht gevraagd. Het is bij uitstek weer u als toegepast psycholoog die hier een brugfunctie kan vervullen. Op de eerste plaats door het geven van informatie en voorlichting over psychologie en psychologische fenomenen aan cliënten in de zorg, hun verwanten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Anderzijds door het bevorderen van de integrale zorgbenadering en het vragen van aandacht bij collega zorgverleners voor de samenhang tussen fysieke en psychische aspecten, bijvoorbeeld bij pijnbestrijding of het omgaan met cliënten met ernstige ziekten zoals bijvoorbeeld kankerpatiënten.

Naast ondernemerscompetenties wordt in dit deel van het beroepsveld ook het 'echte' ondernemerschap steeds belangrijker. In toenemende mate wordt hier namelijk gewerkt door ZZP-ers met een eigen onderneming.

Onderwijseenheid 11 (15 studiepunten):

Gezondheid en maatschappij punten
Psychosociale zorg bij chronische ziekten 5
Gerontologie 5
Themaopdracht: uitvoeren begeleidingssessie 2
Observeren en rapporteren 3

Onderwijseenheid 12 (15 studiepunten):

Gezondheid in de geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg punten
Psychologische hulpverlening aan ouderen 4
Probleemgedrag en een verstandelijke beperking 4
Themaopdracht: inclusie  3
Integrale opdracht 3
Reflectie 1

Specialisatie 30 sp


5. Specialisatie Coaching & training
Deze specialisatierichting binnen de HBO bachelor Toegepaste Psychologie onderscheidt zich van de andere specialisaties doordat er geen specifieke beroepscontext aan wordt verbonden. Als toegepast psychologen met deze opleiding bent u in staat om in heel diverse omgevingen uw agogische kennis en vaardigheden toe te passen. Kenmerkend blijft natuurlijk wel dat de psychosociale begeleiding is gericht op de psyche van de cliënt in zijn sociale systeem. Uw kracht als toegepast psycholoog met deze specialisatie ligt juist erin dat u methodisch erg goed uitgerust bent en daarmee kunt schakelen tussen diverse contexten, doelgroepen en cliënten.

Als professional profileert u zich op de arbeidsmarkt en voor uw cliënten als 'coach' en/of zelfs als gecertificeerd coach, bijvoorbeeld via een erkenning door de beroepsvereniging NOBCO-EMCC. In de praktijk betekent het dat u een breed scala aan agogische vaardigheden beheerst, variërend van coaching tot training en dat u 'evidence-based' en 'practice-based' in staat bent om afgewogen methodische keuzes te maken vooraf en tijdens een begeleidingstraject.

De specifieke beroepscontext
Als breed inzetbare coach toont u in het bijzonder uw meerwaarde in zgn. 2e lijns situaties. Dat zijn situaties waarin u andere professionals begeleidt bij de uitvoering van hun werk en in de frequente veranderprocessen waarmee ze worden geconfronteerd. De essentie van deze begeleiding zit in het reflecteren, gestructureerd organiseren van feedback en versterken van het zelfbewustzijn (empowerment).

Uw begeleiding kan gericht zijn op hulpverleners op hetzelfde (HBO bachelor) niveau, maar ook op professionals op WO niveau. Het gaat hierbij namelijk niet primair om het feitelijke beroepsmatig handelen zelf, maar vooral om het stimuleren van de reflectie of het organiseren van de collegiale reflectie: in feite om het vergroten of versterken van het leervermogen van de professionals. In de praktijk zien we dat deze 2e lijns vorm van begeleiding ook voor een belangrijk deel in groepen plaats vindt of in combinaties van individuele begeleiding op de werkplek en begeleiding in en van het team. Dit houdt verband met het feit dat een team een zeer effectieve leeromgeving kan vormen, vooral als het leerproces heel dicht bij de werkplek plaats vindt. Het team kan ook zorgen voor de continuïteit in het leerproces. Het kan dit namelijk in stand houden, ook als de coach er niet meer fysiek aanwezig is.

Hierbij speelt ook een rol dat -bijvoorbeeld in de Zorg en het Onderwijs- steeds meer teams zelfsturend worden, met alle processen van (team)ontwikkeling en conflicten die moeten worden doorgemaakt in de weg naar taakvolwassenheid.

Ontwikkelingen waar professionals op dit moment ook mee worden geconfronteerd en waarbij een aantal zeker behoefte heeft aan begeleiding zijn de toenemende assertiviteit van de cliënten en hun cliëntsystemen. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan ouders op scholen en verwanten in en buiten zorginstellingen. En dat tegen de achtergrond van de toenemende complexiteit van de problematiek van de cliënten zelf. Net zoals er een verbinding is tussen individuele problematiek en teams, is dit er ook vaak tussen teams en organisaties. Ook het begeleiden van organisaties in leertrajecten en veranderprocessen komt daarmee binnen het bereik van een goede coach.

Een relevante ontwikkeling in dit veld van een heel andere aard is de toenemende betekenis van ICT. In sommige situaties kan e-coaching, telefonische coaching en bijvoorbeeld de toepassing van Skype zeer effectief zijn. Het ligt voor de hand dat de toepassing van deze bijzondere media ook bijzondere vaardigheden van u als coach vraagt.

Onderwijseenheid 11 (15 studiepunten):

Coaching punten
Methodieken van individuele coaching 6
Teamcoaching 4
Themaopdracht: uitvoeren coachingsinterventie  2
Observeren en rapporteren 3

Onderwijseenheid 12 (15 studiepunten):

Training en bijzondere coachingsmethoden punten
Geven van trainingen 4
Ontwerpen van trainingen 4
Themaopdracht: innovatieve trainingsvormen 3
Integrale opdracht 3
Reflectie 1

Specialisatie 30 sp

Erkend Getuigschrift

Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Als u de opleiding HBO-bachelor Toegepaste Psychologie met succes afrondt ontvangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Toegepaste Psychologie en mag u de titel Bachelor of Science dragen.

NVAO-Accreditatie

De Bachelor opleiding van Hogeschool NHA is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), een ijzersterke kwaliteitsgarantie! De opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO-register onder nummer 34507.

Erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hogeschool NHA is erkend door het ministerie van OC&W als rechtspersoon hoger onderwijs op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Registratie onder BRIN nr. 24GL.

EXAMENS

De HBO Bachelor opleiding Toepgepaste Psychologie van Hogeschool NHA is ontwikkeld volgens actuele inzichten over beroepsgericht onderwijs. De lesstof, die telkens wordt afgesloten met een gratis oefententamen, sluit nauw aan op de beroepspraktijk en dit maakt uw opleiding levendiger en prettiger. Heeft u al een baan binnen het vakgebied, dan kunt u de lesstof meteen toepassen in de praktijk. Heeft u nog geen baan die aansluit op de opleiding, dan kunt u de lesstof toepassen tijdens de praktijkstage.

Digitale tentamens: elke dag en dicht bij huis

NHA examenlocatiesTijdens deze complete opleiding vinden er 12 digitale tentamens plaats. Een digitaal HBO-tentamen kost €110,-. U kunt op elke werkdag tentamen afleggen bij een testcentrum in uw regio. Uw  voordeel: geen examenstress, geen lange reistijd en niet lang wachten op een examendatum, maar direct tentamen afleggen wanneer u er klaar voor bent. Ook is de uitslag dan extra snel bekend. Het examengeld betaalt u pas bij aanmelding voor het betreffende examen! Ook vinden er tijdens de opleiding twee afsluitende examens plaats (niet digitaal) en een portfolio assessment. Een afsluitend NHA-examen kost 125 euro en een portfolio assessment kost ook 125 euro.

STAGE

Stage en afstuderen

Tijdens de opleiding doet u veel kennis op. Maar theoretische kennis alleen is niet genoeg om af te studeren. U dient ook voldoende praktijkervaring op te doen en het geleerde in de praktijk toe te passen.

Stage

Bij de HBO-bacheloropleiding is stage, ook wel praktijkleren genoemd, een onderdeel van de opleiding. Op basis van relevante werkervaring kan vrijstelling aangevraagd worden voor (een deel van) de stage. De duur van de stage bedraagt 840 uur. Als u over een relevante werkplek beschikt kunt u de stage binnen uw eigen bedrijf/instelling uitvoeren. Heeft u geen relevante werkplek, dan zult  in de loop van de studie een passende stageplaats moeten zoeken. U zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. En natuurlijk helpt de NHA u indien nodig bij het vinden van een passende stageplek.

De stagetijd kunt u in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week. Overigens volgen veel studenten de stage vanaf het derde studiejaar. Vaak hebben ze dan een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgebouwde kennis, en kunnen ze de stage op de nieuwe werkplek doorlopen.

Stagebegeleiding

Tijdens de stage wordt u vakkundig begeleid door uw praktijkbegeleider op uw werkplek en door een begeleider/coach vanuit de NHA.

Portfolio en afstudeeropdracht

Vanaf de start van de opleiding gaat u meteen uw eigen portfolio bijhouden. Met dit portfolio kunt u altijd aantonen welke kennis en competenties u heeft opgedaan. Ook geeft het een duidelijk beeld van de voortgang van uw studie. Aan het einde van de opleiding doet u een afstudeeronderzoek. Natuurlijk wordt u ook hierbij begeleid.

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen

Door vrijstellingsmogelijkheden kunt u de studie nog voordeliger en nog sneller volgen. Wanneer u voor aanvang van uw studie vrijstelling ontvangt voor een onderwijseenheid of de propedeuse, hoeft u hiervoor geen tentamen af te leggen en krijgt u een korting van € 12,50 per studiepunt (EC). Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. De korting geldt niet voor vrijstelling van stage en van de afstudeeropdracht. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie.

Hoe u vrijstellingen aanvraagt.

Optie 1: u meldt zich aan voor de HBO-bacheloropleiding en geeft op het inschrijfformulier aan, voor welke modules u vrijstelling wilt aanvragen. Stuur het inschrijfformulier, samen met gewaarmerkte kopieën van diploma's en cijferlijsten naar Hogeschool NHA. De examencommissie zal uw vrijstellingsverzoek kosteloos beoordelen.

Optie 2: tijdens de opleiding kunnen nog verdere vrijstellingsverzoeken bij de examencommissie worden ingediend.

U kunt uw vrijstellingsverzoek richten aan:
Hogeschool NHA, t.a.v. de examencommissie,
postbus 7006, 5980 AA Panningen.

ZO STUDEERT U

Persoonlijke begeleiding via internet

U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent en een studieloopbaanbegeleider staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U stuurt de huiswerkopgaven en opdrachten, voorzien van eventuele vragen, via internet naar uw eigen privé-docent of studieloopbaanbegeleider. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Zij zijn uw steun en toeverlaat die u graag begeleiden. U mag tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Van de volgende personen ontvangt u begeleiding tijdens uw studie:

Studieloopbaanbegeleider:

voor al uw studievragen kunt u via telefoon, email of persoonlijk terecht bij uw studieloopbaanbegeleider. Zij informeert u en ondersteunt u tijdens uw studie. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij de planning kunt u een beroep op haar doen.

Vakdocenten:

Binnen de onderwijseenheden zullen specialisten binnen het vakgebied specifieke opdrachten van feedback voorzien en uw vragen beantwoorden.

Praktijkdocenten:

Zij geven u les tijdens de Hogeschool-contactdagen.

Stagebegeleider:

Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt onze begeleider u tijdens het stagetraject.

Direct contact met studiegenoten

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten (learning community) die dezelfde opleiding volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur

De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Door de flexibele en individuele opzet van de opleiding en door rekening te houden met eerder ontwikkelde kennis, inzichten en vaardigheden bestaat de mogelijkheid om de opleiding in 3 jaar tot maximaal 6 jaar af te ronden met een erkend HBO-getuigschrift.

Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en een sociaal leven. Ook al kiest u voor een langere studietijd, u betaalt maximaal 3 jaar lesgeld.

U kunt op elk moment starten

Het hele jaar door, op elk gewenst moment kunt u bij ons met uw opleiding beginnen. U hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verliest u geen tijd en kunt u direct van start.

Bij Hogeschool NHA betaalt u alleen lesgeld en examenkosten

Het lesgeld is compleet inclusief de benodigde vakliteratuur, lesstof, toegang tot NHA studentenplaza, studiebegeleiding, stagebegeleiding en contactdagen. De examenkosten betaalt u pas bij aanmelding voor een examen/tentamen. U betaalt eenmalig inschrijfgeld.

Bij de NHA bent u verzekerd van voordelige lesgelden en een optimale prijs / kwaliteit verhouding.

VOOROPLEIDING

Een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO-bacheloropleiding vereist.

Maak de 21+ toets als u niet het juiste diploma voor toelating bezit.
Voldoet u niet aan de genoemde vooropleidingseis en bent u 21 jaar of ouder, dan kunt u op basis van de 21+ regeling deelnemen aan de 21+ toets van de NHA. U kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier of telefonisch aanvragen. Middels deze toets kunt u alsnog aantonen over het juiste niveau te beschikken. De toets kost 75 euro en kunt u op een locatie in uw regio afleggen. Als u daarna binnen 2 weken start met de HBO-bacheloropleiding krijgt u de 75 euro als korting op het  lesgeld terug.

Alleen het eerste jaar van de HBO-bachelor opleiding volgen voor het HBO propedeuse getuigschrift?
U kunt per studiejaar opzeggen, dus u verplicht zich bij inschrijving niet voor de hele opleiding.
U kunt er dus voor kiezen om alleen te studeren voor het officiële HBO-propedeuse getuigschrift.

LESGELD

Studeren MET hulp,
lesgeld per studiejaar
Of betaal per maand
HBO-bachelor Toegepaste Psychologie €2998 €1499
of 12 x €137.50


U betaalt maximaal 3 jaar lesgeld!

Belasting-teruggaaf voor NHA studie.
U kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op uw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij uw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van uw belasting-schaal) van uw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt uw studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt uw werkgever mee?
Aarzel niet om uw werkgever te vragen om u bij uw studie financieel te steunen. Uw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die u volgt. U ontplooit uzelf en gaat uw talenten beter benutten. Bovendien doet u alles in uw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met uw chef of de personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.