Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 663 klanten

SNRO HBO Psychosociaal Counselor

 • Zorgverleningsnummer voor eigen praktijk.
 • SNRO geaccrediteerd: HBO diploma.
 • Europees erkend bachelor-niveau.
 • Laagste lesgeld van Nederland.
 • Persoonlijke begeleiding.

ALGEMEEN

De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde.

OPC is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK).
Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Als eerste complementaire opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend. OPC is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.


OPC staat voor behandelende psychologie

Voordat u uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot de achtergrond, inhoud en erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie. 

We onderscheiden drie vormen:
• De onderzoekspsychologie
• De toegepaste psychologie
• De behandelende psychologieBinnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold. Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen.De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieën en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie. Maar toepassen is niet gelijk aan behandelen.Behandelen of begeleiden van cliënten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliënten/patiënten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware) psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. 


Op HBO niveau kunt u dit behandelende of procesbegeleidende vak leren in de Europees erkende Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). In deze opleiding leert u de veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Dit zijn mensen zonder psychische aandoeningen, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als er situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk, enzovoorts. De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. 

De achterliggende filosofie

 • Counselen is mensenwerk. U wordt opgeleid om emotioneel gezonde mensen, die in een moeilijke fase van hun leven verkeren, te begeleiden. Om dit verantwoord te kunnen doen is een gedegen opleiding gevraagd waarbij ethiek hoog in het vaandel staat. De cliënt is altijd het uitgangspunt.
 • Counselen is een vak. Het idee dat het counselingvak te leren is door het volgen van een counseling 'opleiding' die enkel bestaat uit gespreksvaardigheden, is een groot misverstand. Om het counselingvak professioneel te kunnen uitoefenen is kennis en kunde gevraagd over: uzelf, normaal en abnormaal gedrag van de mens, gespreksvaardigheden, de sociale context waarin de mens verkeert én anatomie, fysiologie en pathologie. Daarnaast is de toepassing in de praktijk een must. Een professionele opleiding dient met die reden uit verschillende modulen en een stagetraject te bestaan.
 • Mensen maken onderdeel uit van een systeem. Het woord psychosociaal is een samengesteld woord. Het dekt de psyche (het individu) en het sociale (het systeem). Een psychosociaal counselor begeleidt cliënten in een context of contextverandering in de wetenschap dat mensen onlosmakelijk verbonden zijn met een groter geheel.


Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) bedoeld?


In algemene zin is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld voor mensen die willen werken met mensen. U leert tenslotte mensen te begeleiden in veranderingsprocessen. Studenten kunnen uit een geheel ander werkveld komen en de studie volgen om een carrièreswitch te maken. Het is ook heel goed mogelijk dat u al een studie heeft gevolgd in deze richting of zelfs werkzaam bent in het veld en nog meer vaardigheden op wilt doen. Ook is een mogelijkheid dat u deze studie volgt om officiële erkenning te krijgen voor het starten van een eigen praktijk. Vaak komt het voor dat mensen hun studie starten uit interesse in de mens en zijn psyche; gaandeweg wordt dan duidelijk in welke richting hun werkveld zal liggen.

Op een rijtje - Voor wie kan deze opleiding interessant zijn?

 • Voor maatschappelijk werk(st)ers - om naast de taakgerichte aanpak ook het emotionele stuk van mensen te begeleiden.
 • Voor verpleegkundigen - om op een dieper level met mensen te communiceren.
 • Voor docenten - om leerlingen/studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei.
 • Voor leidinggevenden - om hun werknemers optimaal te laten functioneren.
 • Voor therapeuten - om door te ontwikkelen binnen het vakgebied.
 • Voor carrièreswitchers - om professioneel te werken met mensen.
 • Voor SPW'ers - om op HBO niveau binnen het vak door te studeren.
 • Voor SPH'ers en HBO'ers Social Work - om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan én de praktijkkant van het vak te leren.
 • Voor HBO'ers (toegepaste) psychologie - om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering (therapie).
 • Voor U - omdat u geïnteresseerd bent in de mens en zijn psyche.


Waarin onderscheidt OPC zich van andere opleidingen binnen de psychologie?

De psyche van de mens is complexe materie. De opleiding is er ruimschoots in geslaagd om in heldere en duidelijke taal de processen in de mens te beschrijven. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring).
Deze opleiding is in tegenstelling tot verschillende andere opleidingen praktijkgericht én vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen.

Deze zelfstandigheid kan zelfs leiden tot het opzetten van een eigen praktijk. Uw cliënten komen tenslotte in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Wat wordt van de Psychosociaal Counselor gevraagd (waar leiden we toe op)?

Een professioneel Psychosociaal Counselor handelt vanuit:

 • Zelfreflecterend vermogen
 • Ethiek
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Empathisch vermogen
 • Analytisch vermogen
 • Sociaal communicatieve vaardigheid
 • Probleemgerichtheid en oplossingsgerichtheid


Wat is het werkveld van de Psychosociaal Counselor (beroepsmogelijkheden)?

De psychosociaal counselor kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut.
 • In het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten, of als aanvulling op de Intern Begeleider.
 • Bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk en jeugdbegeleidingsdiensten (in contact met kinderen, jeugdigen en jong volwassene).
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

PROGRAMMA

De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen, een stagetraject en een praktijkonderzoek, te voltooien in drie jaar.

De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselor-competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de counselor-competenties op het juiste niveau beheerst.

U legt uw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat u bezig bent met uw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment uw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd porfolio rondt u uw studie af.

Het studieprogramma
Wanneer u de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit:

1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie

Praktische psychologie - reis door de wereld van de psychologie - de mens en zijn gedrag.

Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts.

Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap)
- reis door de binnenwereld van uw psyche -
u en uw gedrag.

Binnen dit deel van de module gaat u uw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren in het teken van uw Persoonlijke Optimalisatie Proces (POP). Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap.

Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volgt u één praktijkdag in regio 's-Hertogenbosch. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema's als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding.

1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2
Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart.

Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliënten werkt een psychosociaal counselor en welke cliënten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: 
emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek.

Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden drie praktijkdagen voor u gereserveerd.
Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie).
Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar). Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld).

2de jaar: Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek
Begeleiden van cliënten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm).

In deze module leert u op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken uw cliënt begeleiden naar het werkelijke probleem.
Door middel van doelen, strategieën en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliënt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces.

De drie praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek worden gebruikt om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zult u deelnemen aan verschillende rollenspelen. U wisselt van positie tussen counselor, cliënt en observator om vanuit verschillende invalshoeken het counselingproces te ervaren.

Ook twee counselingsessies bij een SENIOR counselor maken onderdeel uit van deze module. Tijdens deze sessies komen situaties aan bod die in uw eigen leven spelen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bieden deze contacten de mogelijkheid te ervaren hoe het is om op de cliëntenstoel te zitten. Daarnaast krijgt u hierdoor de gelegenheid te ontdekken hoe een counselor werkt.

3de jaar: Sociale psychologie
De mens in contact met zijn sociale omgeving (maatschappij, cultuur, klassen en groepen).

De gedragsmatige wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving (invloed van en op groepsprocessen) komt aan bod. Omdat de cliënt onderdeel uitmaakt van verschillende systemen is het van groot belang de kracht van het groepsproces te bestuderen.
Verschillende onderwerpen zijn: interpersoonlijke aantrekkingskracht, groepsprocessen, leiderschap, sociale beïnvloeding, sociale ongelijkheid, sociale verandering, enzovoorts.

Tijdens de praktijkdag die hoort bij deze module wordt er dieper ingegaan op de theorie en is er ruimte om vragen te stellen over de stof. In groepsverband worden casussen uitgewerkt aan de hand van sociaal psychologische fenomenen.

3de jaar: Medische kennis - anatomie, fysiologie en pathologie
De opbouw van het menselijk lichaam. Functioneren van cellen, weefsels en organen. De oorzaken, de aard en de gevolgen van lichamelijke ziekten.

Lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot psychische klachten en omgekeerd. We kunnen ook zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met die reden mag de module Medische kennis niet ontbreken in de Opleiding Psychosociaal Counselor. 

3de jaar: Stagetraject - thuis stage lopen
De toetsing van uw kennis en kunde in het werkveld

In het 3de jaar kunt u starten met uw stage. De stageplaats wordt u aangereikt door Psychodidact. Deze stage (200 diensturen verspreid over minimaal een jaar) bestaat uit telefonische hulpverlening en/of begeleiding van cliënten per chat vanuit de thuissituatie. U doet verslag van deze gesprekken, hebt evaluatiemomenten en krijgt stage-opdrachten. U rondt deze stage af met een reflectieverslag over de stageperiode.

Bij dit stagetraject horen enkele trainingsdagen. Het aantal dagen is afhankelijk van de stageplaats die u krijgt toegewezen. Tijdens deze dagen wordt u extra getraind in begeleiding van een specifieke doelgroep.
Het stagetraject kan door NHA en Psychodidact worden aangepast aan de vraag vanuit het werkveld.

3de jaar: Praktijkonderzoek binnen het vakgebied
Onderzoek - hoe bekend en hoe bemind is de psychosociaal counselor in hulpverleningsland?

In het laatste jaar van uw studie levert u een rol als onderzoeker in een praktijkgericht onderzoek. U leert hoe u een praktijkgericht onderzoek opzet, hoe u een onderzoek uitvoert, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Hiertoe is één praktijkdag ingeregeld.

OFFICIEEL ERKEND DIPLOMA

Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijgt u het erkende SNRO HBO diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

OPC is een erkende SNRO HBO registeropleiding
De SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO waardigheid. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde.

Zorgverleningsnummer
Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Toetsing
De Opleiding Psychosociaal Counselor is ontwikkeld conform de nieuwste richtlijnen voor het competentiegerichte onderwijs. De vier theoriemodulen worden afgerond met een digitaal tentamen in een testcentrum in uw regio. De kosten voor een theorietentamen zijn 125 euro. De praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek) wordt in het tweede jaar getoetst met een live-testing. Deze testing vindt plaats in regio 's-Hertogenbosch en deelname kost 200 euro. U rondt uw studie af met het afstudeerportfolio waarvan de beoordeling 200 euro kost.
Het examengeld betaalt u pas bij aanmelding voor het betreffende examen!

Tentamen afleggen: kan elke dag én dicht bij huis 
Voor de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) kunt u iedere werkdag theorietentamen afleggen op negentien locaties in Nederland. U bepaalt zelf wanneer en waar u een tentamen wilt maken.

De tentamenlocaties liggen verspreid over heel Nederland. Er is dus altijd wel een locatie bij u in de buurt. Dit bespaart u reistijd en u kunt meteen het tentamen maken als u de lesstof heeft afgerond. U kunt zich via het NHA-Studentenplaza (digitale leeromgeving) aanmelden bij een testcentrum in een van de volgende plaatsen: Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Helder, Deventer, Eindhoven, Enschede, Goes, Harderwijk, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal, Veghel, Venlo, Voorburg, Zwolle.
Deze digitale examinering geldt voor studenten die na 1 januari 2013 beginnen in het eerste studiejaar van deze opleiding. Wijzigingen voorbehouden.

100% examengarantie
Mocht u onverhoopt niet slagen voor een tentamen, dan bieden wij examen-garantie en leiden wij u gratis op voor het hertentamen.

Ervaring van een Student
"Wat de opleiding OPC via Psychodidact/NHA al voor mijn loopbaan heeft betekend?

Ik ben inmiddels 3e jaars OPC student en heb in maart dit jaar een baan aanvaard als HR Professional bij een specialistisch softwarebedrijf van >100 mw.

Ik werkte daarvoor 10 jaar in de commerciële uitzendbranche als senior manager en wilde graag de overstap maken naar een baan die meer aansloot bij mijn opleiding tot Psychosociaal Counselor.

Dit sprak zich rond binnen mijn netwerk en heeft ertoe geleid dat ik benaderd en uiteindelijk ook aangenomen ben, waarbij het feit dat ik deze opleiding volg een belangrijk onderdeel is geweest van deze positieve besluitvorming.

Ik houd mij nu al ruim een half jaar als HR Professional bezig met onder meer het begeleiden van langdurig zieken, coach medewerkers op de werkvloer, bied begeleiding bij meer persoonlijke problematieken en fungeer als vertrouwenspersoon.

Helemaal blij dus!"

JVDO.

ZO STUDEERT U

Persoonlijke begeleiding
U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie.
De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

Mentor: Bij aanvang van uw studie krijgt u een persoonlijk mentor toegewezen. Deze mentor is een SENIOR counselor die u bijstaat in uw Persoonlijk Optimalisatie Proces (POP). Uw mentor begeleidt u tijdens de module Persoonlijke psychologie; tijdens het praktijkjaar Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek; en aan het einde van iedere module bij het samenstellen van uw portfolio.

Huiswerkbegeleider: Tijdens de theoriemodulen zullen huiswerkbegeleiders uw huiswerk corrigeren. Huiswerkbegeleiders zijn specialisten binnen het vakgebied. Ook zijn de huiswerkbegeleiders vaak de auteurs van de te bestuderen stof. Mede daardoor kunnen zij u het best van feedback voorzien.

Trainer: De trainers geven u les tijdens de praktijkdagen. Alle trainers zijn naast geschoold trainer werkzaam in de psychologische hulpverlening.

Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Studieduur:
De studieduur bedraagt minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar. U mag uw eigen tempo bepalen. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en een sociaal leven. Ook al kiest u voor een langere studietijd dan drie jaar, u betaalt maximaal 3 jaar lesgeld.

U kunt op elk moment starten
Het hele jaar door, op elk gewenst moment kunt u bij ons met uw opleiding beginnen. U hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verliest u geen tijd en kunt u direct van start.

Leerboeken:
Het lesgeld is compleet inclusief leerboeken, lesstof, toegang tot NHA studentenplaza, studiebegeleiding, stagebegeleiding en praktijkdagen.

Scherp geprijsde lesgelden!

Bij elke opleiding zijn de studiekosten bij het lesgeld inbegrepen. Je hoeft dus geen boeken meer aan te schaffen. Je hoeft alleen maar rekening te houden met examengeld en eenmalig inschrijfgeld. Als je het lesgeld vergelijkt met dat van andere opleidingsinstituten, dan zie je dat je elk jaar vele honderden euro's bespaart.

VRIJSTELLINGEN

De volgende diploma's geven recht op vrijstelling:

Diploma / certificaat: Vrijstelling voor module:

Lesgeld-korting:

NHA diploma
praktische psychologie
Module onderdeel Praktische Psychologie 150 euro
NHA diploma
Medische kennis: anatomie, fysiologie en pathologie
Medische Kennis: anatomie, fysiologie en pathologie 150 euro
Certificaat Psychodidact Klinische Psychologie 1 en 2 Klinische Psychologie 1 en 2 500 euro
Certificaat Psychodidact
Sociale Psychologie
Sociale Psychologie 350 euro


Indien u op basis van beschreven certificaten/diploma's of andere papieren in aanmerking denkt te komen voor een vrijstellingen, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. U dient een kopie van het diploma of certificaat (niet ouder dan twee jaar) mee op te sturen. Uw stukken zullen in dat geval worden voorgelegd aan de examencommissie die hierover een uitspraak doet (maximaal twee vrijstellingen per persoon). 

VOOROPLEIDING

Een HAVO, VWO of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO opleiding vereist.

Of u neemt deel aan de gratis 21+ toets voor toelating.
Bent u 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diploma's dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets. U kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kunt u aantonen over het juiste niveau te beschikken. Deze toets hoeft u niet voor te bereiden. De toelatingscommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de toets of u met de Opleiding Psychosociaal Counselor kunt starten.

Een losse SNRO HBO module volgen:Twijfelt u of de opleiding is wat u bedoelt? U kunt per studiejaar opzeggen, dus u verplicht zich bij inschrijving niet voor de hele opleiding.
Ook kunt u kiezen voor de losse SNRO HBO module Klinische Psychologie 1 en 2 of Sociale Psychologie. Wanneer u de smaak te pakken heeft kunt u zich daarna inschrijven voor de gehele opleiding. U krijgt dan vrijstelling voor deze module. (De vooropleidingseis blijft wel van kracht). Maar meteen starten met de complete SNRO HBO opleiding Psychosociaal Counselor is natuurlijk voordeliger én een waardevolle investering in uw toekomst.

LESGELD

50% Korting Studeren MET hulp,
lesgeld per studiejaar
Of betaal per maand
SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC) €2998 €1499
of 12 x €135.00

U betaalt maximaal 3 jaar lesgeld!

Belasting-teruggaaf voor NHA studie.
U kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op uw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij uw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van uw belasting-schaal) van uw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt uw studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt uw werkgever mee?
Aarzel niet om uw werkgever te vragen om u bij uw studie financieel te steunen. Uw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die u volgt. U ontplooit uzelf en gaat uw talenten beter benutten. Bovendien doet u alles in uw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met uw chef of de personeelsfunctionaris.

KWALITEITSGARANTIE

Onderstaand de uitkomst van een extern kwaliteitsonderzoek door PLATO Universiteit Leiden:Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.