Bel met onze studieadviseurs

DEELNAMEVOORWAARDEN "WIN DE STUDIEPLEK VAN JE DROMEN" ACTIE

De "Win de studieplek van je dromen" actie is een initiatief van NHA, een handelsnaam van Nationale Handelsacademie BV (hierna "NHA"), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12052831, statutair gevestigd te Helden, Nederland, en kantoorhoudende aan het Industrieterrein Panningen 37, 5981NK Panningen, Nederland, T: 077 30 67 000, E: info@nha.nl. Door deelname aan de "Win de studieplek van je dromen" actie komt tussen NHA en de Deelnemer een overeenkomst tot stand waarvan deze Actievoorwaarden onvoorwaardelijk en integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 1 -  Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• "Actie": de "Win de studieplek van je dromen" actie van NHA ter promotie van de Opleidingen.
• "Actieperiode": de op de Website vermelde periode waarbinnen aan de Actie kan worden deelgenomen.
• "Actievoorwaarden": deze algemene voorwaarden.
• "Additionele Prijs": één van de hangmatten als omschreven in artikel 4.2.
• "Deelnemer": de persoon die zich tijdens de Actieperiode heeft ingeschreven voor één of meer van de Opleidingen én zich via de Website heeft aangemeld om deel te nemen aan de Actie.
• "Hoofdprijs": één van de reizen als omschreven in artikel 4.1.
• "Opleidingen": de opleidingen die door NHA worden aangeboden.
• "Prijzen": de Hoofdprijs en de Additionele Prijs.
• "Website": de website www.nha.nl.
1.2 De Actie wordt georganiseerd door NHA en heeft als doel het promoten van de Opleidingen en in het bijzonder de toegankelijkheid daarvan.
1.3 De Actie wordt gepubliceerd via diverse communicatiemiddelen en toegankelijk gemaakt op en door middel van de Website.
1.4 Deelname aan de Actie is gratis, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3.
1.5 Deelnemers kunnen slechts één keer per inschrijving voor een Opleiding deelnemen aan de Actie.

 

Artikel 2 -  "Win de studieplek van je dromen" Actie
2.1 De Actie loopt gedurende de Actieperiode.
2.2 Deelnemers kunnen aan de Actie deelnemen door zich tijdens de Actieperiode i) via de Website in te schrijven voor een Opleiding en ii) zich via de Website aan te melden om deel te nemen aan de Actie.
2.3 De Actie is een zuivere prijsvraag en houdt in dat een Deelnemer kans maakt op één van de Hoofdprijzen door de volgende zin (de "Slagzin") af te maken:
"Mijn leukste plek om te studeren is …"
2.4 Tijdens de Actieperiode kiest NHA uit de door de Deelnemers ingediende Slagzinnen zes maal een winnaar van een Hoofdprijs in één van de categorieën als omschreven in artikel 4.1 op basis van de meest originele Slagzinnen. De winnaars van de Hoofdprijzen worden tijdens de Actieperiode gedurende een periode van drie maanden twee maal per maand door NHA bekend gemaakt via de Website, social media accounts van NHA en de nieuwsbrief van NHA.
2.5 Tijdens de Actieperiode kiest NHA uit de door de Deelnemers ingediende Slagzinnen honderdtwintig maal een winnaar van een Additionele Prijs op basis van de meest originele Slagzinnen. Winnaars van een Hoofdprijs komen niet in aanmerking voor een Additionele Prijs. De winnaars van de Additionele Prijs worden tijdens de Actieperiode gedurende een periode van drie maanden twee maal per maand door NHA bekend gemaakt via de Website, social media accounts van NHA en de nieuwsbrief van NHA.
2.6 De Deelnemers die winnaars zijn van een Hoofdprijs of Additionele prijs worden daarvan door NHA per e-mail op de hoogte gebracht, zodra de winnaars op de Website bekend zijn gemaakt.
2.7 Over de beoordelingscriteria en de prijsuitslag kan niet worden gecorrespondeerd. In geval van (mogelijke) twijfel over de uitleg van de Actievoorwaarden dan wel de juiste uitvoering daarvan is het oordeel van NHA beslissend.
 
Artikel 3 -  Deelname
3.1 Alle Deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan deze Actievoorwaarden en stemmen door deelname aan de Actie in met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
3.2 De Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland.
3.3 De Deelnemer dient tenminste 18 jaar oud te zijn of verstrekt, indien de Deelnemer minderjarig is, aan NHA binnen de Actieperiode een door de wettelijk vertegenwoordiger ondertekende kopie van de bevestiging van de inschrijving voor de Opleiding en de deelname aan de Actie, bij gebreke waarvan de Deelnemer door NHA (ook achteraf c.q. met terugwerkende kracht) van deelname kan worden uitgesloten;
3.4 De Deelnemer:
a. garandeert dat hij/zij woonachtig is in Nederland;
b. garandeert dat de door hem/haar tijdens de inschrijvingsprocedure voor de Opleiding en de aanmeldingsprocedure voor de Actie opgegeven gegevens correct, actueel en volledig zijn;
c. garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult;
d. garandeert dat de door hem/haar tijdens de inschrijvingsprocedure voor de Opleiding en de aanmeldingsprocedure voor de Actie ingevulde persoonsgegevens door hem/haar zelf zijn ingevuld;
e. verleent door deelname aan de Actie toestemming aan NHA om de Slagzin en eventuele andere werken die in het kader van deze Actie door hem/haar worden vervaardigd voor marketingdoeleinden te gebruiken, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding of naamsvermelding;
f. verleent door deelname aan de Actie toestemming aan NHA om zijn/haar naam voor marketingdoeleinden te gebruiken, zonder dat NHA daarvoor een vergoeding verschuldigd is; en
g. verleent door deelname aan de Actie toestemming aan NHA om aan hem/haar informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. In iedere communicatie van NHA is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
3.5 De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie zullen door NHA niet verkocht of anderszins aan derden worden verstrekt, met uitzondering van door haar ter uitvoering van de Actie in te schakelen hulppersonen. Klik hier voor de Privacyverklaring van NHA.
3.6 Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van NHA, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
3.7 Deelnemers die een klacht willen indienen, kunnen hiervoor een e-mail sturen naar info@nha.nl. NHA zal er alles aan doen om deze klacht zo snel als mogelijk in behandeling te nemen.

Artikel 4 -  Prijzen
4.1 De te winnen Hoofdprijs is een reis. Voor de Hoofdprijs worden tijdens de Actieperiode drie categorieën onderscheiden:
a. een bestemming wereldwijd op basis van zeven overnachtingen en twee personen;
b. een bestemming binnen Europa op basis van zeven overnachtingen en twee personen;
c. een stedentrip op basis van drie overnachtingen en twee personen.
Klik hier voor meer informatie over de actuele Hoofdprijs.
4.2 Als Additionele Prijs worden tijdens de Actieperiode honderdtwintig hangmatten vergeven. 
4.3 Er zal pas worden overgegaan tot uitkering van de Hoofdprijs of de Additionele Prijs indien de inschrijving van de Deelnemer voor de Opleiding definitief is en het lesgeld alsmede de administratiekosten volledig zijn voldaan. Bij betaling in maandelijkse termijnen wordt pas overgegaan tot uitkering van de Hoofdprijs of de Additionele prijs nadat twee maandtermijnen lesgeld, de administratiekosten en de bankkosten zijn voldaan. Indien de winnaar niet aan deze voorwaarden voldoet, zullen de Prijzen niet aan de winnaar worden uitgekeerd. In dat geval is NHA niet gehouden een andere winnaar aan te wijzen en/of de betreffende Prijzen aan een andere Deelnemer toe te kennen.
4.4 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties van NHA, met uitzondering van voor de Opleidingen geldende en op de Website vermelde kortingsacties van NHA.
4.5 De Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere (rechts)personen.
4.6 De winnaar stemt door deelname toe om minimaal één foto van zichzelf (selfie) op de gekozen reisbestemming te maken en aan NHA toe te sturen. De winnaar staat toe dat NHA deze foto op de Website, sociale media accounts van NHA en/of in de nieuwsbrief van NHA plaatst, zonder dat NHA daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Artikel 5 -  Aansprakelijkheid en belastingen
5.1 Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van NHA voor overlijden of persoonlijk letsel door haar nalatigheid of een andere aansprakelijkheid die niet door de wet beperkt of uitgesloten kan worden.
5.2 Met inachtneming van artikel 5.1 is NHA niet aansprakelijk voor:
a. verlies of schade voortvloeiende uit de Actie;
b. verlies of schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische fouten en/of storingen van de Website;
c. verlies, schade en/of letsel voortvloeiende uit vervoer van of naar de luchthaven en tijdens het verblijf op de vakantiebestemming.
5.3 Eventuele verschuldigde kansspelbelasting over de Prijzen wordt door NHA betaald en aan de Belastingdienst aangegeven en afgedragen.

Artikel 6 -  Slotbepaling
6.1 Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. In geval van strijdigheid tussen enerzijds de tekst op de Website en andere marketinguitingen en anderzijds de Actievoorwaarden prevaleert het bepaalde in de Actievoorwaarden.
6.2 Deze Actievoorwaarden laten de rechten die de Deelnemer heeft op grond van dwingendrechtelijke consumentenbepalingen onverlet.
6.3 NHA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande of nadere kennisgeving en zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de Deelnemers:
a. Deelnemers op elk moment uit te sluiten van deelname aan de Actie indien
    zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze
  Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie
  onrechtmatig beïnvloeden;
b. correcties en wijzigingen op de Website aan te brengen of de toegang tot de
  Website of onderdelen van deze Website te beperken en/of te verwijderen
  op de wijze en op het moment dat NHA dat wenselijk of noodzakelijk acht;
c. de Actie (voortijdig) te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden,
  bepalingen of informatie met betrekking tot de Actie naar eigen goeddunken
  en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; en
d. in elke afzonderlijke jurisdictie de Actie op elk ogenblik op te schorten, in te trekken en/of (voortijdig) te beëindigen, omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen.
6.4 Niets uit de inhoud van de Actie en/of publicaties met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NHA.
6.5 Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.

NHA, versie 19 december 2016

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.