Bel met onze studieadviseurs

ekomi sterren
Beoordeling eKomi:

8.8/10 door 531 klanten

Master of Business Administration (MBA) General Management

 • Complete masteropleiding (90 studiepunten)
 • Internationaal erkende Master's degree.
 • Laagste lesgeld van Nederland!
 • Begeleiding door eigen vakdocent.

ALGEMEEN

Managers die het totale proces van een organisatie kunnen overzien, zijn van essentieel belang in het hedendaagse bedrijfsleven. Een verantwoordelijke leidinggevende die zowel op operationeel, zakelijk als strategisch niveau inspeelt op de bedrijfskundige veranderingen is van onschatbare waarde. Iedere organisatie zoekt naar optimalisatie van de organisatorische uitvoering van een bedrijf, om zo effectief en efficiënt mogelijk te functioneren.


De opleiding MBA General Management maakt van jou een betere manager.

Je bent straks in staat om oplossingsgericht te adviseren bij cruciale beslissingen omtrent bedrijfsresultaten en kunt gemaakte beleidskeuzes omzetten in effectieve organisatiestructuren. Door middel van kennis en vaardigheden die je verwerft op organisatorisch en managementniveau kun je zakenstrategieën en marketingstrategieën ontwerpen en uitvoeren, waarmee je resultaatgericht kan inspelen op de globalisatie, technologische veranderingen en concurrentie in de markt. Daarbij raak je jouw personeel niet uit het oog en doe je er alles aan om de belangen van personen te behartigen.

Deze opleiding past perfect binnen de praktijk van managers in het bedrijfsleven. Bij de Masteropleiding General Management staan onderzoek en praktische toepassingen centraal. Wij stomen jou klaar tot zelfstandig manager die kennis heeft van duurzaam management en concurrentievoordelen benut. Vanuit een strategische invalshoek heb je zowel oog voor winstgevendheid en overleving, alsook voor morele en esthetische overwegingen ten aanzien van stakeholders. Door de MBA-Masteropleiding General Management doe je verdiepende kennis op van een groot aantal afzonderlijke managementgebieden aan en kun je de geleerde inzichten uitstekend toepassen in de praktijk. De onderwerpen die behandeld worden, zijn gebaseerd op het meest actuele onderzoek, waarin het kritisch en analytisch denken van de student voortdurend wordt uitgebreid. Na het volgen van deze opleiding kun je reflectief omgaan met de verbetering van de organisatorische uitvoering van een bedrijf en draai jij jouw hand niet om voor de diverse marketingaspecten. Je bent een uitstekende toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven!


Voor wie is de Masteropleiding General Management bedoeld?

 • Personen die op academisch niveau een krachtige bedrijfskundige managementbasis willen ontwikkelen.
 • Personen die een managementrol ambiëren en diepgaande kennis over het bedrijfsleven willen vergaren.


Welke persoonskenmerken heeft een algemeen manager
Een algemeen manager is objectief, doortastend, daadkrachtig, ambitieus, flexibel, strategisch en gaat oplossingsgericht te werk. Hij is communicatief vaardig, veelzijdig en bezit leiderschapskwaliteiten. Hij heeft de mogelijkheid om effectief te beoordelen en voelt zich zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden. Hij kan op een effectieve en efficiënte wijze resultaat gericht te werk gaan om een organisatie positief te beïnvloeden.

Beroepsmogelijkheden en werkveld
Een strategische manager is verantwoordelijk en resultaatgericht. Hij is in staat om de directie te ondersteunen en te adviseren op het gebied van onder meer duurzaam management, logistiek, marketing, bedrijfsethiek en financiën. Na afronding van deze masteropleiding kun jij aan de slag bij organisaties in zowel de private sector als in de publieke sector.
Mogelijke beroepen:

 • Marketing manager
 • Bedrijfseconoom
 • Operations manager
 • Manager inkoop en logistiek
 • Projectleider / manager
 • Business controller
 • Financial controller
 • Interim manager


Uitstekende aansluiting op de praktijk
De nieuwe richtlijnen binnen het onderwijs stimuleren een nog betere aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk. Dit impliceert onder andere dat er geen overbodige lesstof wordt behandeld. De lesstof haakt in op de werkpraktijk en dit maakt jouw opleiding bij de NHA levendiger en prettiger.

PROGRAMMA

Opbouw van de Masteropleiding General Management

 Deze volledige masteropleiding bestaat uit:

 • een theoretisch deel (acht kernmodules)
 • een praktisch afstudeerdeel (afstuderen)

Net als in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebieden binnen een opleiding niet los van elkaar, maar is er een duidelijke relatie tussen de afzonderlijke vakgebieden. Iedere module wordt beoordeeld door middel van een toetscase uit de praktijk. Waargebeurde situaties bij bestaande internationale organisaties illustreren de uitdagingen waarmee jij als ambitieus manager te maken krijgt. In deze toetscase komen theorie en praktijk samen. Je ervaart hoe goed management ondersteuning biedt aan organisatorische besluitvormingsprocessen en de uitvoering daarvan.

Theoretisch deel (20 maanden/8 modules)    

Human Resource Management (HRM)
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • de basisbegrippen van strategisch Human Resource Management te begrijpen;
 • technieken toe te passen om personeel te belonen, ontwikkelen en motiveren;
 • technieken toe te passen die de gedragingen van werknemers evalueren.
7,5 EC

Business Economics
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • de principes van de moderne internationale business te doorgronden;
 • de (globale) macro-omgeving en de specifieke industriële omgeving te begrijpen.
7,5 EC

Marketing Management
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • de sleutelconcepten en kaders in marketing toe te passen;
 • marketingstrategieën kritisch te beoordelen en verbeteringen daarop te implementeren;
 • de communicatie over een nieuwe marketingstrategie af te stemmen op verschillende doelgroepen.
7,5 EC

Research Methods
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • een relevante doelstelling met bijbehorende gerichte onderzoeksvragen te formuleren;
 • de verschillende stadia in een marktonderzoek te onderscheiden;
 • het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek toe te passen.
7,5 EC

Operations Management
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • voor operationele problemen oplossingen te ontwikkelen en te implementeren in de organisatie;
 • vanuit operationeel niveau een vertaling te maken naar strategische keuzes die de bedrijfsprocessen ten goede komen;
 • operationele processen te evalueren en onderdeel te laten vormen van het kwaliteitsmanagementsysteem
7,5 EC

Strategic Management
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • de kerncompetenties die nodig zijn om succes te hebben, te herkennen en te begrijpen;
 • strategieën te ontwikkelen die het mogelijk maken om te concurreren in de hedendaagse, constant veranderende omgeving.
7,5 EC

Business Ethics
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • de vraagstukken die samenhangen met 'bedrijfsethiek' en 'sociale verantwoordelijkheid' te begrijpen; 
 • de rol van leidinggevenden met betrekking tot ethiek te doorgronden en te analyseren;
 • op een strategische wijze de verschillende relaties met stakeholders in te zetten.
7,5 EC

Accounting & Finance
Na het volgen van deze module ben je in staat om:

 • de management accountingtechnieken en technieken toe te passen;
 • de financiële beschrijving van een bedrijf te analyseren.
7,5 EC
 Totaal theoretisch                                                                     60 EC



Afstudeerdeel 
(4 tot 8 maanden / + afstudeerscriptie
)

Afstudeerscriptie
Aan het einde van de scriptie ben je in staat bent om:

 • een relevant en benaderbaar onderzoeksthema te selecteren;
 • een onderzoeksthema vanuit een academische invalshoek methodologisch te benaderen;
 • een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan een praktisch werkveld;
 • relevante literatuur en wetenschappelijke publicaties te selecteren ter onderbouwing van uw onderzoek.
30EC
 Totaal afstudeerdeel                                                                 30 EC 
   
Totaal MBA General Management                                        

 90 EC 



Studieonderdelen
In de Masteropleiding komen de volgende modules aan bod:

 • Human Resource Management
  Getalenteerde werknemers zijn de kern van een goed functionerend bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat het personeel gemotiveerd en gestuurd wordt. En dit is waar jij op de voorgrond treedt! Je bent doelbewust, strategisch en bezit mensenkennis. Met jouw innovatieve persoonlijkheid speel je een actieve rol in het maken van beslissingen omtrent mens, arbeid en organisatie.
 • Business Economics
  Als ambitieuze (toekomstig) manager heb je interesse in het toekomstbeeld van de economie. Je hebt een duidelijk doel voor ogen, waarvoor inzicht in de meest actuele economische en technologische veranderingen noodzakelijk is. Deze module sluit aan op het hedendaagse economische debat en is daardoor zeer actueel en relevant.
 • Marketing Management
  Succesvol marketingbeleid vraagt om aanpassingsvermogen. Een goede marketingmanager
  mag de ontwikkelingen op het gebied van technologie, globalisering, nieuwe concurrenten of wetgeving in de markt nooit uit het oog verliezen. Zo hebben de komst van internet, mobiele communicatie en social media het vakgebied van marketing sterk beïnvloed en vragen om geschikt anticipatievermogen.
 • Research Methods
  In het huidige zakelijke klimaat is (markt)onderzoek een levens- noodzaak voor management en bedrijven om nieuwe uitdagende strategieën uit te stippelen. Door middel van marktonderzoek zijn bedrijven in staat om gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om succesvol te zijn. Het helpt het management bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van de huidige en toekomstige trends. Als ondernemende manager kijk je vooruit en pas je zowel
  kwalitatief als kwantitatief onderzoek toe.
 • Business Ethics
  In de afgelopen jaren is de bedrijfsethiek veranderd, onder andere door het groeiende bewustzijn van de milieuproblematiek. Maatschappijen worden steeds veeleisender en organisaties meer flexibel en open. Bedrijven moeten hier optimaal op inspelen. Jij als verantwoordelijk persoon bent hier uiteraard graag van op de hoogte en in deze module vergaar je kennis over de ethiek binnen een organisatie.
 • Operations Management
  Als slimme en adequate operations manager zoek je voortdurend naar verbetering van de dagelijkse uitvoering en besturing van jouw bedrijf. Je hebt inzicht in logistieke processen binnen organisaties en werkt samen met leveranciers. Door strategische keuzes ga je voor optimale kwaliteit, continuïteit en winst. Je doet er alles aan om organisatiestructuren
  effectief en efficiënt in te zetten!
 • Strategic Management
  Organisaties hebben slimme strategieën nodig om te ontwikkelen. Als strategisch manager heb je hier invloed op. Om een zakenstrategie te ontwerpen, moet je onder andere rekening houden met globalisatie, hoge eisen van de klant en de voortdurende crisissen. Je bent de spil achter het bedrijf en weet wat er nodig is om succesvol te zijn.
 • Accounting and Finance
  Als manager maak je belangrijke organisatorische beslissingen. Verschillende managementaccountingsystemen en -technieken zijn dan nodig om er zeker van te zijn dat een strategie goed wordt uitgevoerd. Je dient hiervoor kennis van boekhoudsystemen te bezitten. Je houdt je bezig met de financiële beschrijving van een bedrijf en je begrijpt termen als 'obligaties', 'aandelen' en 'derivaten'.


Afstuderen
Na afronding van het theoretische deel van de Masteropleiding werk je vervolgens verder aan de
afstudeerfase. De afstudeerfase bestaat uit het samenstellen van jouw afstudeerscriptie.

 • Afstudeerscriptie
  Kandidaten voor het MBA General Management Masterdiploma worden gevraagd een onderzoeksrapport of scriptie in te dienen als sleutelbijdrage voor het diploma. Jouw scriptie is gericht op een onderwerp dat je zelf aandraagt. Wij leggen je geen beperking op omtrent de keuze van het onderwerp, zolang het gaat over een vraagstuk uit de praktijk. Je kunt een organisatie kiezen waarmee je bekend bent of een onderzoek instellen dat volledig op theorie is gebaseerd. In dit laatste geval geldt wel de voorwaarde dat dit leidt tot praktische conclusies (bijv. hoe theorie, concepten of kaders de waarde van het functioneren verbeteren). Het doel van de afstudeerscriptie moet zijn, dat het een belangrijke bijdrage levert voor een vraagstuk over duurzaamheid, ethiek en moraal, waarmee u bewijst dat u in staat bent te reflecteren met betrekking tot de zorgen en verwachtingen van stakeholders. Uit de gemaakte scriptie moet blijken dat u in staat bent geweest op zelfstandige en kritische wijze, een gedegen afstudeeropdracht af te leveren. De kwaliteit van de afstudeeropdracht moet, wat betreft de inhoud en de behandeling, van universitair niveau zijn. 

OFFICIEEL ERKEND DIPLOMA

Internationaal erkend Master's Degree
Deze masteropleiding bieden wij aan in samenwerking met IPE Management School Paris. De complete opleiding MBA General Management is erkend door de Franse overheidscommissie CNCP op master niveau. Na positieve afronding van de complete opleiding (90EC) ontvang je het IPE Master Diploma. Dit Masterdiploma wordt op hetzelfde niveau ingeschaald als het NVAO-masterdiploma, namelijk op niveau 7 van het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF).

Afronding theorie
Iedere module uit de Masteropleiding MBA General Management wordt afgesloten met een toetscase. Je hoeft geen examenkosten te betalen. Na positieve afronding ontvang je een NHA certificaat voor de betreffende module.

ZO STUDEER JE

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Je stuurt jouw huiswerkopgaven, voorzien van eventuele vragen, via internet naar jouw vakdocent. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. De docent is jouw steun en toeverlaat die je graag begeleidt. Je mag tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Studieleiding
De studieleiding wordt uitgevoerd door de hoofddocent in samenwerking met vakdocenten. De hoofddocent heeft de supervisie over jouw opleiding en meerdere vakdocenten. Deze vakdocenten zijn de specialisten binnen een vakgebied dat per module aan jou wordt gedoceerd. Dankzij deze aanpak ben je verzekerd van een praktijkgerichte en kwalitatieve ondersteuning tijdens je studie.

Hoofddocent: Dhr. M. Corneillie.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

STUDIEDUUR

Deze opleiding kun je in 2 tot maximaal 3 jaar afronden met het officiële Master diploma.

Studeren bij de NHA betekent veel vrijheid, uitstekende service en een ontspannen opleiding door de goede, persoonlijke begeleiding en het praktijkgerichte lesmateriaal.

Je kunt op elk moment starten
Het hele jaar door, op elk gewenst moment kun je bij ons met jouw opleiding beginnen. Je hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verliest je geen tijd en kun je direct van start.

Leerboeken
Het lesgeld is compleet inclusief de benodigde literatuur, lesstof, toegang tot het NHA studentenplaza en studiebegeleiding.

Leszendingen
Je ontvangt na inschrijving de eerste 2 modules. Na een half jaar weer 2 modules en na een jaar de overige modules en de scriptieinformatie.

Geen stage
De masteropleiding MBA General Management kent geen stage.
Gedurende iedere module worden jouw kennis, inzicht en vaardigheden getoetst door middel van opdrachten die je via de digitale leeromgeving inzendt. Daarmee kan deze opleiding ook zonder relevante stageplek uitstekend worden doorlopen.

Kosten MBA-opleiding
Bij deze masteropleiding zijn de studiekosten bij het lesgeld inbegrepen. Je hoeft dus geen boeken meer aan te schaffen en je hoeft geen examengeld te betalen.

VRIJSTELLINGEN

Door de vele vrijstellingsmogelijkheden kun je de Masteropleiding (MBA General Management) voordeliger en sneller doorlopen. Wanneer je bij aanvang van jouw studie vrijstelling ontvangt voor een module, hoef je deze niet te doorlopen en krijg je een korting van € 35 per studiepunt/EC. Deze korting wordt verrekend in het studiejaar waarin het vak wordt gevolgd. Vrijstellingsverzoeken worden beoordeeld door de examencommissie.

Hoe vraag je u vrijstellingen aan?

 • Optie 1:  Je meldt je aan voor de MBA Masteropleiding en geeft bij inschrijving aan voor welke modules je vrijstelling wilt aanvragen. Jouw vrijstellingsverzoek wordt op basis van jouw inschrijfformulier samen met gewaarmerkte kopiëen van diploma's en cijferlijsten kosteloos beoordeeld door de vrijstellingscommissie.  
 • Optie 2: Tijdens de opleiding kunnen eventueel nog verdere vrijstellingsverzoeken bij de examencommissie worden ingediend.  

VOOROPLEIDING

Een relevante werkplek waarbij je bedrijfsmatige problemen kunt oplossen is voor toelating tot de Masteropleiding (MBA General Management) vereist. Daarnaast is er een advies om Engels te beheersen op C1 niveau, aangezien de literatuur en de docentcontacten in het Engels zijn. De studiewijzers zijn zowel in de Nederlandse taal als Engelse taal beschikbaar.

Voldoe je (nog) niet aan deze vooropleidingseis?
Voor de MBA-modules en de Pré-Master MBA geldt geen vooropleidingseis.

Heb je een MBA-module of een Pré-Master MBA gevolgd en succesvol afgerond dan beschik je over voldoende vakkennis om de complete Master of Business Administration (MBA) General Management sneller te doorlopen.

LESGELD

Studeren MET hulp (info) Studeren ZONDER hulp
Master of Business Administration (MBA) General Management €14128 €7064
of 24 x €302.00
n.v.t. n.v.t.

Studeren met hulp

De meeste cursisten kiezen voor studeren met hulp van hun vriendelijke, vakkundige leraar.
U kunt het huiswerk van de lessen opsturen naar uw persoonlijke leraar en er vragen bij stellen. Hij stuurt de lessen gecorrigeerd terug met goede raad en tips. Hij is uw steun en toeverlaat die voor u klaar staat. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw studie een succes wordt. U heeft aan hem een echte studievriend die u graag een extra steuntje in de rug geeft.

Belastingteruggaaf voor NHA opleiding
Je kunt de studiekosten voor een NHA-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij jouw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst tussen de 37% en 52% (afhankelijk van jouw belastingschaal) van je studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt jouw studie bij de NHA nog voordeliger!

Betaalt jouw werkgever mee?
Aarzel niet om jouw werkgever te vragen om u bij je studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de opleiding die je volgt. Je ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in jouw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met jouw leidinggevende of personeelsfunctionaris.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.